null Nový biotop pro drobné vodní živočichy uprostřed pastviny

AOPK ČR, Správa CHKO Orlické hory

Nový biotop pro drobné vodní živočichy uprostřed pastviny

16. 7. 2021

Nad obcí Bartošovice v Orlických horách na pravostranném přítoku Bartošovického potoka byl letos dokončen nový biotop především pro ryby, obojživelníky a na vodu vázaný hmyz.

Hlavním cílem revitalizace byla úprava 1,2 km dlouhého úseku vodního toku se zemědělskou vodohospodářskou úpravou do podoby odpovídající místním přírodním podmínkám, tedy s ohledem na obnovení biotopů podhorského vodního toku. Provedenou revitalizací se dosáhlo prodloužení trasy toku o 20 % a snížení podélného spádu koryta. Pro snížení podélného spádu a pro podporu vzniku tůní v místě tvořícího se vodního skoku byly v trase koryta postaveny jednotlivé kamenné skluzy o výšce do 0,5 m (celkem 23 kusů). V tůních pod skluzy bylo vytvořeno 39 balvanitých rybích úkrytů. Trasa nového koryta vodního toku byla doplněna soustavou biotopových tůní s litorálem o hloubce 0,15 – 1,35 metru. Celá revitalizace byla doplněna novými výsadbami místně původních druhů stromů (123 ks) a keřů (127 ks), které budou plnit funkci zejména zpevnění břehů a krajinářsky občerství intenzivně zemědělsky využívané údolí.

Již v letošním roce, prakticky ihned po dokončení akce, byly v tůních pozorovány například snůšky skokanů hnědých a později byly zahlédnuty i mladé užovky obojkové. Migračním zprůchodněním spádového stupně byla umožněna migrace rybí obsádky z koryta Bartošovického potoka, především pstruhů potočních a vranek obecných.

Revitalizace pravostranného přítoku Bartošovického potoka je v pořadí třináctou revitalizací vodního toku provedenou od roku 1998 na území CHKO Orlické hory. Investorem akce byl státní podnik Lesy České republiky, jenž potřebnou částku k realizaci získal z Operačního programu Životního prostředí. Realizace akce byla provedena na podnět Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, a to Regionálního pracoviště východní Čechy, oddělení Správa CHKO Orlické hory.

Autor fotografií: Martin Čapek

Nový biotop v OH 1
Nový biotop v OH 2
Nový biotop v OH 3
Nový biotop v OH 4
Nový biotop v OH 5
Nový biotop v OH 6