null Zářijový každoroční monitoring vzácného hořečku nahořklého prokázal 66 kvetoucích jedinců

AOPK ČR, Správa CHKO Žďárské vrchy

Zářijový každoroční monitoring vzácného hořečku nahořklého prokázal 66 kvetoucích jedinců

11. 10. 2023

Jednou z posledních lokalit výskytu hořečku nahořklého v kraji Vysočina jsou Lomy u Studnic. V CHKO Žďárské vrchy je to dokonce lokalita poslední, kde tento hořeček dosud přežívá. Každoroční monitoring v září během květu této rostliny poskytuje informace o stavu populace. V letošním roce zde bylo zjištěno 66 kvetoucích rostlin.

Lomy u Studnic se nachází v bývalých vápencových lůmcích a jejich okolí, v nadmořské výšce 785 m, což je nejvyšší poloha výskytu tohoto druhu hořečku na celé Českomoravské vrchovině. Počty kvetoucích jedinců posledních pěti letech kolísají od 15 do 150 v závislosti na podnebních podmínkách, které během roku panují.

Pro zachování této unikátní lokality a populace hořečku nahořklého zde AOPK ČR zajišťuje   řízenou péči. Pravidelné kosení, pastva a vyřezávání náletových dřevin jsou nezbytné pro udržení kvalit tohoto místa. Bez této péče by došlo k rychlému zániku stanoviště, jak ukazují neobhospodařované části lomů v okolí. Dvojí seč, prováděná časně na jaře a v pozdním podzimu po dozrání semen, je klíčová pro eliminaci třtiny křovištní a udržení rozvolněného porostu.

Hořeček nahořklý je druh s mykorhizou - nutným soužitím rostliny a houby. Houba dodává rostlině vodu a v ní rozpuštěné minerální látky a rostlina houbě zase uhlíkaté látky dodávající rostlině energii. V konkurenci s ostatními rostlinami je slabý. Proto je důležité minimalizovat růst drnu a zachovat historické pastviny a louky, které jsou jeho přirozeným stanovištěm. Lokalitu je tedy vhodné občas přepást, což proběhlo dvakrát mezi lety 2015-2020. Pravidelná pastva by ale měla neblahé následky z důvodu obohacování lokality živinami prostřednictvím ovčích exkrementů.

Proč tedy věnovat pozornost zrovna ochraně hořečku nahořklého? Tento druh je nejen místním botanickým pokladem, ale také pamětníkem historických krajin, kdy se louky, pastviny a meze táhly místní krajinou široko daleko. Uchováním jeho populace zde udržujeme spojení s minulostí a připomínáme význam těchto tradičních stanovišť pro biologickou rozmanitost.

Ochranou a péčí o populaci této vzácné kvetoucí rostliny také dochází k podpoře celého ekosystému. Tím že se staráme o tento ohrožený druh, pomáháme i dalším rostlinám a živočichům, které jsou s ním spojeny. Mezi ně patří například ohrožená vratička měsíční. Z živočichů jsou to pak například denní motýli vřetenuška štírovníková nebo otakárek fenyklový. Svoje útočiště zde nachází ještěrka živorodá, čolci, skokan hnědý nebo zmije obecná. Zachování hořečku nahořklého tak má dalekosáhlý vliv na zvláště chráněné druhy, celkovou biodiverzitu a stabilitu krajiny.

Ochrana přírody a zachování biodiverzity jsou investicí do budoucnosti. Hořeček nahořklý nám připomíná, že každý druh a každé stanoviště má svou jedinečnou hodnotu a zaslouží si naši péči a ochranu. Společně můžeme zajistit, že i další ohrožené druhy budou mít místo v naší krajině i pro další generace.

Foto: Kamila Juřičková

hořeček nahořklý
Detail květu hořečku nahořklého
Lokalita Lomy u Studnic
vratička měsíční
vratička měsíční
Lokalita Lomy u Studnic