Odebírat RSS

null 60 milionů na péči o biotopy a handicapované živočichy

AOPK ČR

60 milionů na péči o biotopy a handicapované živočichy

28. 4. 2022

Byly vyhlášeny výzvy Programu péče o krajinu. Termín pro podání žádostí v podprogramech PPK B a C je do 30. 5. 2022.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR vyhlašuje od 1. 5. 2022 výzvu pro příjem žádostí do Programu péče o krajinu pro externí žadatele, a to v podprogramu pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí (PPK B) a v podprogramu pro zabezpečení péče o ohrožené a handicapované volně žijící živočichy (PPK C).

Žádosti je možné podávat do 30. 5. 2022 na místně příslušném regionálním pracovišti Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Formulář žádosti pro podání v rámci výzvy PPK B je nutné vyplnit v Jednotném dotačním portálu Ministerstva financí ČR (formulář žádosti se otevře po kliknutí). Formulář žádosti pro podání výzvy v rámci PPK C je přílohou výzvy.

Program péče o krajinu úspěšně funguje již od roku 1996. Stovky projektů ročně pomáhají udržet a zlepšit stav přírodních biotopů i krajinných prvků. Program PPK B poskytuje prostředky na jednoletá neinvestiční opatření menšího rozsahu (do výše celkových nákladů 250 000,- Kč) až do výše 100 % vynaložených způsobilých nákladů na realizaci opatření. Zaměřená jsou na podporu zvláště chráněných druhů a jejich biotopů či likvidaci invazních druhů rostlin. O podporu na opatření na obnovu a tvorbu tůní a mokřadů, obnovu starých krajinných prvků jako jsou aleje nebo remízy, bude letos možné požádat v rámci programu Podpora přirozených funkcí krajiny – Národní plán obnovy.

Na podprogram PPK B je v letošním roce vyčleněna částka 40,7 mil. Kč.

Na podprogram PPK C, který je určený provozovatelům sítě záchranných stanic pro hendikepované živočichy, je v letošním roce vyčleněna částka 20 mil. Kč.

Znění aktuální výzvy včetně všech dokumentů bude k dispozici na stránkách zde.

Foto: Archiv AOPK ČR

Rozkvetlý ovocný sad v Bartošovicích.