Odebírat RSS

null Blíží se spuštění výzev pro projekty OPŽP 2021-2027

AOPK ČR, ústředí

Blíží se spuštění výzev pro projekty OPŽP 2021-2027

26. 9. 2022

Podpora je určená například na tvorbu tůní, revitalizaci řek, odstranění starých odvodňovacích zařízení, výsadbu zeleně v sídle a ve volné krajině. Novinkou je zjednodušení způsobu vykazování výdajů.

Více se dozvíte z předběžného souhrnu podmínek pro žadatele a příjemce.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) administruje vybrané typy projektů v Operačním programu Životní prostředí 2021–2027 ze specifických cílů 1.3 a 1.6 s celkovými výdaji do 200 000 EUR. Výdaje budou nově vykazovány zjednodušenou metodou ve formě jednorázové částky podle Nákladů obvyklých opatření Ministerstva životního prostředí (NOO MŽP) v rámci tzv. Projektového schématu AOPK ČR. Přidělené finance bude AOPK ČR poskytovat konečným příjemcům (soukromoprávním a veřejnoprávním subjektům). 

Protože již brzy budou výzvy spuštěny, vydali jsme dokument - Předběžný souhrn podmínek pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2021–2027 - zjednodušené metody vykazování v Projektovém schématu AOPK ČR. Tato zkrácená verze budoucí příručky provede žadatele nejdůležitějšími kroky od podání žádosti až po její administraci. Součástí dokumentu je i několik příloh, které zájemce o podporu seznámí s okruhem oprávněných žadatelů, výší podpory pro jednotlivá opatření, kritérii pro hodnocení a povinnými přílohami žádosti o podporu. Registrace žádostí o podporu budou probíhat prostřednictvím Jednotného dotačního portálu (JDP). O procesu registrace se více dozvíte z Manuálu k Jednotnému dotačnímu portálu. Informace o vyhlášených výzvách a veškeré dokumenty potřebné během přípravy i samotné realizace projektu (příručka, manuály, vzory apod.) budou k dispozici na našem dotačním webu (dotace.nature.cz).

Předběžný souhrn podmínek pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2021–2027

Co jsou Zjednodušené metody vykazování?

Jde o novou plnohodnotnou metodu pro výpočet způsobilých nákladů projektu podaného do Operačního programu Životní prostředí 2021–2027 (specifický cíl 1.3 a 1.6) v oblasti ochrany a přírody krajiny. Oproti metodě skutečně vzniklých nákladů žadatel požádá o jednorázovou částku, která se stanoví podle platných NOO MŽP. Tento způsob je možné využít pouze u projektů s celkovými výdaji do 200 000 EUR. 

Foto: PR Drachovské tůně, Zuzana Mičanová

Tůně v PR Drachovské tůně z projektu z OPŽP.