Odebírat RSS

null Nové číslo časopisu: Český kras slaví padesátku

AOPK ČR

Nové číslo časopisu: Český kras slaví padesátku

22. 4. 2022

Právě proto zdobí fotografie z této chráněné krajinné oblasti poslední číslo časopisu Ochrana přírody.

Padesáti letům CHKO Český kras se věnuje hned několik textů. Petr Moucha v úvodníku a článku Z historie vzniku chráněné krajinné oblasti Český kras připomíná zásadní momenty z historie tohoto chráněného území. Obsáhlý text několika autorů pak bilancuje, co se v přírodě Českého krasu za posledních padesát let odehrálo. Vyzdvihuje zejména obnovu pastvy na těch nejcennějších místech a návrat k tradičním formám hospodaření v některých lesích. Přečtete si i o rozvoji poznání zdejších jeskyní či o tom, jak se v tomto mimořádně turisticky exponovaném území pracuje s veřejností.  Českému krasu je věnován i rozhovor s Vojenem Ložkem mladším, který pracuje na Správě CHKO už několik desítek let.

Ale nejen Český kras. O významu mrtvého dřeva ve vodních tocích pro vývoj koryta i biologickou rozmanitost není potřeba ochránce přírody přesvědčovat. Nicméně správci vodních toků mají mnohdy pohled odlišný. O zkušenostech s výzkumem i praxí se více dozvíte v článku Management a monitoring říčního dřeva v Odře v CHKO Poodří. A jaké mokřady jsou nejvhodnější pro ptáky? Svůj výzkum a jeho výsledky přibližují Vojtěch Šťastný a Jan Riegert. Hydrobiologický monitoring po obnově lučního mokřadu u obce Kruvíř pak shrnuje článek Revitalizace lučního mokřadu a její vliv na vodní bezobratlé živočichy.

Hned dva obsáhlé texty jsou věnovány legislativě. Jitka Jelínková se zaměřuje na možnosti regulace ohňostrojů a používání zábavní pyrotechniky ve světle poslední novely zákona o ochraně přírody a krajiny. Vladimír Mana pak shrnuje přínosy jednotného enviromentálního stanoviska, které vidí jako příležitost ke zjednodušení správních řízení v oblasti ochrany životního prostředí.

V časopise najdete bohužel také dva nekrology – ve věku 93 let zemřel v únoru nestor české ochrany přírody Jan Jeník, na kterého vzpomíná Jan Plesník. A ve stejném měsíci šokovala naši botanickou veřejnost zpráva o odchodu Vítka Grulicha, na kterého vzpomíná hned několik kolegů.

Přejeme zajímavé čtení a hezké jarní dny.

Autoři fotografií: Jindřich Prach, Lucie Hrůzová

Titulní strana časopisu Ochrana přírody.
Pastva v CHKO Český kras.