Odebírat RSS

null Nové číslo časopisu Ochrana přírody

AOPK ČR, ústředí

Nové číslo časopisu Ochrana přírody

26. 8. 2022

Obálku zdobí fototografie pro ochranu přírody bezesporu nejvýznamnější události letošního léta – hořícího lesa v národním parku České Švýcarsko.

Na nějaké podrobnější zhodnocení bylo v době uzávěrky, kdy se požár teprve dohašoval, příliš brzy. Přesto je tématu věnoval Zdeněk Patzelt několik stran, kde shrnuje stav k polovině letošního srpna. 

V rubrice Z naší přírody si můžete přečíst článek Pavla Jurajdy a Tomáše Kalouse o nepůvodních druzích ryb v našich vodách. Mimo jiné se dozvíte, že výskyt nepůvodních druhů ryb v našich vodách je nezvratnou realitou již více než 100 let. A že nepůvodní druhy mohou, ale taky nemusí, představovat hrozbu pro naše původní druhy a biotopy.

Rubrika Péče o přírodu a krajinu přináší dvě témata. Článek Management dusíku v nelesních společenstvech vysvětluje, jak v těchto biotopech omezit jeho vliv.  Možnosti jsou různé, liší se svou efektivitou a dopady. Seznámíte se i projektem revitalizace Sedmihorských mokřadů v CHKO Český ráj. Vybudovalo se tu 14 tůní, přerušilo téměř 7 km melioračních trubek a zahradilo 770 metrů odvodňovacích kanálů na přibližně 6 hektarech. Díky revitalizaci se nyní drží voda nejen v tůních, ale její bohaté zásoby jsou i v okolní půdě. Hlavním zdrojem financí byl Operační program Životní prostředí.

Vojtěch Stejskal se věnuje nanejvýš aktuálnímu tématu – návrhu nařízení EU o právním rámci pro obnovu přírody v Evropě, který Evropská komise představila 22. června 2022. Jeho ambicí je prostřednictvím závazných cílů v zemích EU zajistit obnovu poničených suchozemských i vodních ekosystémů, ale i zajištění zelených ploch ve městech či zastavení úbytku opylovačů a zvýšení jejich populací.

Dva příspěvky vás zavedou do zahraničí. František Pelc, Pavel Pešout a Libor Ambrozek popisují, jakým úskalím čelí ochrana přírody v Ugandě. Jan Plesník a František Pelc se zamýšlejí nad současným stavem a perspektivami vývoje chráněných území ve světě.  Konstatují, že pro zachování biodiverzity v často nečekaně rychle se měnícím světě jsou a určitě ještě více budou promyšleně vybraná, vhodně umístěná, dobře spravovaná a dlouhodobě životaschopná chráněná území naprosto nezbytná. Měla by však mít od samého začátku zajištěnou odpovídající péči.

To samozřejmě není vše. Celé číslo najdete na https://www.casopis.ochranaprirody.cz

Přejeme podnětné čtení. 

Titulní strana časopisu Ochrana přírody.