Odebírat RSS

null Vydali jsme dva nové standardy

AOPK ČR, ústředí

Vydali jsme dva nové standardy

22. 11. 2022

K výstavbě a rekonstrukci malých vodních nádrží přírodě blízkým způsobem a k revitalizacím vodních toků a jejich niv.

Hlavním důvodem pro vznik standardu SPPK B02 007: 2022 Výstavba a rekonstrukce malých vodních nádrží přírodě blízkým způsobem byla snaha zpřístupnit obecné zásady pro návrhy a výstavbu nových MVN a rekonstrukci stávajících MVN. Cílem standardu je nastavení základních parametrů pro přípravné, povolovací, realizační procesy a pro nezbytnou kontrolu tak, aby realizované řešení bylo ekologické, efektivní a funkční. 

Cílem standardu SPPK B02 003: 2022 Revitalizace vodních toků a jejich niv je zjednodušení a zkvalitnění realizací vodohospodářských opatření, které povedou ke zlepšování ekologického stavu vodních toků a říčního prostoru, zejména z morfologického hlediska. Standard shrnuje zásady navrhování revitalizací v nezastavěné krajině i v zastavěných územích, přístupy k obnově niv vodních toků a možnosti podpory procesů samovolné renaturace upravených koryt.  

Realizace projektů podle těchto standardů je jednou z podmínek získání finanční podpory  z národních i evropských dotačních programů rezortu životního prostředí. Standardy slouží také Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR jako podklad pro hodnocení kvality a úspěšnosti projektu.

Více informací se dozvíte na portálu Finance pro přírodu a krajinu.

Oba standardy jsou součástí řady B a najdete je na této stránce.

Foto: Barbora Miksová Maršálková

Zrekonstruovaný Hliněný rybník v PR U Sedmi rybníků.