Odebírat RSS

null Zítra je Evropský den pro Naturu 2000: zapojují se ovce, krávy, kosy a křovinořezy

AOPK ČR, ústředí

Zítra je Evropský den pro Naturu 2000: zapojují se ovce, krávy, kosy a křovinořezy

20. 5. 2021

Evropská soustava chráněných území Natura 2000 chrání rozmanitost evropské přírody a ty druhy rostlin, živočichů či stanovišť, které patří z pohledu celé Evropy k těm nejohroženějším.

V České republice do ní patří 41 ptačích oblastí a 1113 evropsky významných lokalit. Mnohé z nich potřebují péči. Tu mimo jiné zajišťuje osmiletý projekt Jedna příroda, na kterém se podílí Agentura ochrany přírody a krajiny ČR [1].  21. květen byl vyhlášen Evropským dnem pro Naturu 2000.

„I letos budeme na více než stovce míst kosit různé typy travních porostů, obnovovat tůně, mokřady i rašeliniště, na mnohé pastviny se vrátí ovce, kozy a skot, dosadíme vhodné druhy stromů, budeme stavět lesnické oplocenky či eliminovat invazní druhy. Nešlo by to samozřejmě bez spolupráce s vlastníky či uživateli pozemků. Ve vybraných územích – například evropsky významných lokalitách Hodonínská doubrava a Koda v Českém krasu - se také věnujeme experimentálnímu managementu, jako je pařezinové hospodaření. Vycházíme z toho, jak tady kdysi hospodařili naši předkové,“ vysvětluje František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Z historických záznamů je patrné, že na mnoha místech v naší krajině bylo pařezinové hospodaření, při kterém se využívá přirozená obnova dřevin pomocí semen a pařezových a kořenových výmladků, zcela běžné. Takové lesy jsou prosvětlené a poskytují domov bohatství rostlin a hmyzu.

V  evropsky významné lokalitě Hodonínská doubrava poslouží založené experimentální plochy dvojímu účelu – budou zde sbírána data pro vyhodnocení vlivu tohoto typu hospodaření na zdejší přírodu a pro vyhodnocení jeho ekonomické bilance a z ní plynoucí dopady na hospodaření vlastníků lesů. Cílem studie je sledovat, zda je možné lépe skloubit ochranu přírody s produkční funkcí lesa.

Péče pomůže i  vybraným chráněným druhům, jako je například čolek velký nebo z motýlů přástevník kostivalový, hnědásek chrastavcový či modrásek bahenní. Pro čolky se obnovují mokřady a hloubí tůně, motýli zase potřebují pravidelné kosení či extenzivní pastvu luk, na kterých se vyskytují.

Vloni se v rámci projektu pečovalo o 88 lokalit. AOPK ČR na tuto činnost vynaložila více než 19 milionů Kč, z toho polovinu na nelesní opatření, třetinu na lesní opatření a zbývající část na vodní opatření.

Foto: Vít Slezák

 

Poznámky:

[1] Příjemcem projektu je Ministerstvo životního prostředí, partnery Ústav výzkumu globální změny AV ČR – CzechGlobe, Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy a Biologické centrum AV ČR, v. v. i. – Výzkumná infrastruktura SoWa a Agentura ocharny přírody a krajiny ČR. Více na: https://www.jednapriroda.cz/

 

 

sečení v Jeseníkách, foto: Vít Slezák

sečení v Jeseníkách, foto: Vít Slezák