null Výzva: registrujte jedince invazního druhu, pokud je chováte doma

Výzva: registrujte jedince invazního druhu, pokud je chováte doma

25. 4. 2022

Pomůžete tak chránit naši přírodu. AOPK ČR k tomu vytvořila jednoduchý online formulář.

Od začátku letošního roku platí nová pravidla pro invazní nepůvodní druhy z unijního seznamu. Invazní nepůvodní druhy je zakázáno vypouštět nebo vysazovat do krajiny, dovážet nebo převážet na území EU, uvádět je na trh, ale také je držet, chovat nebo pěstovat. Pokud ale doma chované jedince (v zájmovém chovu) do konce roku zaregistrujete, smíte si je nechat ve své péči do konce jejich života. Povinností majitele (fyzické nebo právnické osoby) v takovém případě je zabezpečit je proti úniku a zamezit jejich rozmnožování. K povinné registraci spouští AOPK ČR ve spolupráci s MŽP nový elektronický registrační formulář.

„Klíčové je, aby majitelé živočichy z unijního seznamu nerozmnožovali, aktivně bránili jejich únikům a v žádném případě je nevypouštěli do přírody. Mohou tam totiž poměrně rychlevytvořit  životaschopné populace, které ohrožují naše původní druhy a společenstva. Například u raka mramorovaného stačí jediná samice k tomu, aby vznikla rozsáhlá populace raků, a ta přenosem račího moru decimovala naše raky říční a kamenáče,“ vysvětluje Tomáš Görner z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

V jednoduchém registračním formuláři vyplní majitelé kontaktní údaje, informace o invazním nepůvodním druhu na unijním seznamu (počet jedinců, stáří, přijatá opatření proti úniku) a potvrdí potřebná prohlášení o splnění podmínek péče o jedince. Vyplněné informace se propíší do osvědčení s unikátním evidenčním číslem, které majitel následně obdrží od AOPK ČR. Registrace, resp. toto osvědčení bude dokladem o tom, že jde o jedince držené v souladu s evropským nařízením o invazních druzích „na dožití“, a neuplatní se u nich příslušné zákazy.  V případě úmrtí jedinců, změny adresy nebo dalších změn je třeba tyto aktualizované údaje zaslat na AOPK ČR spolu s evidenčním číslem, přiděleným při prvotní registraci. Databáze živočichů v registru je neveřejná.

Lidé mají povinnost registrovat jedince invazních nepůvodních druhů z unijního seznamu, které mají ve svém držení pro nekomerční účely, nejpozději do konce roku 2022. Se začátkem roku 2023 se pro druhy na současném unijním seznamu zápis do registru uzavře a další držení či chov nezaregistrovaných jedinců bude již představovat porušení zákazů stanových evropským nařízením.

V případě, že uvedené jedince invazních nepůvodních druhů nebudou majitelé schopni nebo ochotni nadále držet, mohou je odevzdávat do k tomu určených zařízení. Jejich přehled zveřejní MŽP v průběhu roku 2022 na webových stránkách.

Případné dotazy k registraci je možné zasílat na email: invaznidruhy@nature.cz.

Foto: želva nádherná, autor Henrik Brinksoe