Pro invazní nepůvodní druhy z unijního seznamu, které jsou v daném členském státě EU široce rozšířené, je podle nařízení č. 1143/2014 nutné zavést regulační opatření. To má za cíl minimalizovat dopad druhů na biologickou rozmanitost, lidské zdraví a hospodářství. Priorita opatření se stanovuje na základě míry rizik a poměru mezi náklady a přínosy a potřeb jednotlivých států. Podoba opatření se tak liší a regulační opatření zahrnují jak základní úkony k omezení růstu populace či odstranění jedinců v místě nejvýznamnějších dopadů, tak intenzivnější zásahy. Součástí opatření k regulaci může být i dočasné komerční využití široce rozšířených druhů za předpokladu odpovídající kontroly, aby se zabránilo jejich dalšímu šíření.

Plánování regulace v ČR bude zajištěno prostřednictvím tzv. zásad regulace. Ty formulují koncepci přístupu k druhu a jeho regulaci na celostátní úrovni. V návaznosti na zásady regulace se bude upřesňovat postup na regionální úrovni. Zde bude konkrétně specifikováno, kde a s jakou intenzitou je provádění regulace potřebné a účinné. Na opatření k omezení dopadů invazních nepůvodních druhů nebo jako jejich součást mohou navazovat také kroky obnově či zvýšení odolnosti dotčených ekosystémů.

Zásady regulace vypracovává MŽP, a to na základě vyjádření společné komise pro invazní a nepůvodní druhy. MŽP návrh zásad regulace zveřejňuje na svých internetových stránkách a každý může k návrhu zaslat připomínky do 60 dnů od jeho zveřejnění. Schválené zásady regulace jsou postupně zveřejňovány na stránkách MŽP a také zde:

ZR - bolševník velkolepý

ZR - pajasan žláznatý