I. zóna

Do I. zóny (přírodní) jsou zařazena území s nejvýznamnějšími přírodními hodnotami, téměř výhradně přirozené a málo pozměněné lesní ekosystémy s vysokým stupněm ekologické stability - maloplošná chráněná území a jejich ochranná pásma a vybrané části systému ekologické stability nadregionálního a regionálního významu, téměř výhradně lesní ekosystémy, vyjma PR Malá Strana a PR Bukovec (část), kde jsou zastoupeny podmáčené louky s výskytem chráněných druhů rostlin a živočichů.

Cílem je uchování přírodních hodnot a postupná obnova samořídících funkcí přirozených ekosystémů s omezením lidských zásahu na nejnižší možnou míru.

II. zóna

Do II. zóny (řízené polopřírodní) jsou zařazena území s významnými přírodními hodnotami, převážně lesní ekosystémy s částecně pozměněnou druhovou skladbou, dále území nezbytná pro uchování hodnot v I. zóně a vybrané enklávy luk a pastvin s dochovanými přírodními hodnotami a hodnotnými objekty lidové architektury ( květnaté louky v k.ú. Bílý Potok pod Smrkem, 
louky v okolí zámečku na Nové louce, enkláva Mariánskohorských bud a především oblast Jizerky).

Cílem je uchování přírodních a kulturních hodnot, a postupné približování přirozeným ekosystémům s vyšší ekologickou stabilitou, s usměrňováním lidské činnosti v tomto smyslu.

III. zóna

Do III. zóny (kompromisní) jsou zařazena území pozměnená lidskou činností s místně uchovanými přírodními hodnotami, zejména lesní ekosystémy se značne pozměněnou druhovou skladbou, zemědělská půda s převahou trvalých travních porostů s neúplným systémem ekologické stability a nesouvisle a rozptýleně zastavené části sídel s převahou dochované místně tradiční zástavby.

Cílem je ochrana dochovaných přírodních prvků a uchování krajinného rázu, dotvoření funkčního systému ekologické stability krajiny zvyšováním druhové a prostorové pestrosti ekosystému a usměrnováním lidské činnosti v tomto smyslu.

IV. zóna

Do IV. zóny (okrajová) jsou zařazena souvisle zastavěná území obcí s územní rezervou (tzv. urbanizační území) a intenzívně obhospodařovaná zemědělská krajina s převahou orné pudy a nedostatečným systémem ekologické stability.

Cílem je vytvoření funkční kostry systému ekologické stability a v urbanizačním území zabezpečení dostatečného prostoru pro rozvoj obcí při respektování základních ochranných podmínek a krajinného rázu oblasti.


Mapa zonace je k dispozici ke stažení ve formátu jpg (3 MB).


Překryv CHKO Jizerské hory a KRNAP

K překryvu území CHKO JH a KRNAP v oblasti Pasek nad Jizerou a Kořenova došlo při přehlášení Krkonošského národního parku v roce 1991, kdy byl legislativní chybou vymezen na části území Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory. K odstranění chyby je třeba přijmout legislativní kroky na úrovni nařízení vlády, respektive zákona, k čemuž do dnešního dne k tomu nedošlo.

Některé lokality jsou tedy nadále součástí CHKO JH a zároveň národním parkem, respektive jeho ochranným pásmem. V praxi tak nastává překryv 3. zóny CHKO s 3. zónou NP a 3. zóny CHKO s ochranným pásmem NP.

Tato anomálie komplikuje život místním obyvatelům i vlastní ochranu přírody a zdejší krajiny. Správa CHKO JH opakovaně předkládá návrhy na její vyřešení (viz Plán péče o CHKO).


Mapa oblasti překryvu je k dispozici ke stažení ve formátu jpg (2,4 MB).