null Pastva na Jizerce

AOPK ČR, Správa CHKO Jizerské hory

Pastva na Jizerce

11. 7. 2022

V osadě Jizerka probíhá na dlouhodoběji neudržovaných loukách pastva, jejímž cílem je vrátit loukám druhovou pestrost. Opatření je součástí projektu LIFE Jedna příroda a je financováno z Programu péče o krajinu.

Jizerka se nachází se v evropsky významné lokalitě Rašeliniště Jizerky. Jedním z předmětů ochrany jsou zde druhově bohaté smilkové louky. Chlupaté stádo náhorního skotu zde pracuje na obnově těchto květnatých horských luk. Obnovní pastva je intenzivní, ale krátkodobá – stádečko tak za pár dní uvidíte zase někde jinde :-).

Dříve druhově pestré květnaté louky na Jizerce jsou vlivem chybějícího tradičního lučního hospodaření dnes již značně degradované. V travním porostu převládá tráva smilka tuhá společně s „fleky“ expanzivní ostřice třeslicovité a několika málo dalšími druhy. Obnovní pastva naruší stávající porost, čímž opět podpoří některé další zajímavé rostliny jako je např.: prha arnika, všivec lesní, hořce, zvonky, jestřábníky atd.

Pastva na Jizerce
Pastva na Jizerce
Pastva na Jizerce
Pastva na Jizerce
Pastva na Jizerce