Stromy jsou významnou součástí přírody a krajiny. Mají nenahraditelnou funkční a estetickou hodnotu, vytváří prostředí pro život dalších organismů a jsou výrazným krajinotvorným prvkem. Tito němí svědkové dávných časů žijí o desítky či stovky let déle než lidé a díky nim můžeme poznat tajemné odkazy z minulosti.

Památné stromy jsou mimořádně hodnotné stromy, jejich skupiny nebo stromořadí. Jsou chráněny zákonem o ochraně přírody a krajiny. Vyhlašuje je příslušný orgán ochrany přírody, přičemž návrh na vyhlášení památných stromů může podat každý občan České republiky. Za památné stromy, jejich skupiny nebo stromořadí je možno prohlásit dřeviny, které vynikají svým vzrůstem, věkem, případně které připomínají historické události nebo jsou s nimi spojeny různé pověsti a báje či představují významné krajinné dominanty.

U těchto stromů je zákaz jejich poškozování, ničení a rušení v přirozeném vývoji. Ošetřování památných stromů je možné provádět pouze se souhlasem orgánu ochrany přírody. Za účelem jejich ochrany je možné stanovit ochranné pásmo. Pokud není vyhlášeno, má památný strom základní ochranné pásmo ve tvaru kruhu o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výši 130 cm nad zemí. V tomto pásmu není dovolena žádná pro památný strom škodlivá činnost - například výstavba, terénní úpravy, odvodňování, chemizace. Podrobnější informace k památným stromům jsou uvedeny v metodice AOPK ČR Památné stromy.

Památné stromy v CHKO Český ráj můžeme rozdělit do následujících kategorií:

 1. Skupiny stromů, které spoluutvářejí charakteristický ráz návsí Českého ráje, např. náves v obci  Mužský či Vesec u Sobotky, náves v Nepřívěci, Troskovické lípy U svatého Jana Nepomuckého, lípy u sochy sv. Prokopa v Libošovicích, lípy na Malé Lhotě či skupina stromů na Vyskři u hřbitova.
 2. Výjimečná stromořadí v krajině, tj. lipová alej u silnice Turnov-Sedmihorky, alej podél silnice k lázním Sedmihorky a dubová alej u Bažantníku
 3. Samostatně stojící solitérní stromy - nejčastěji se jedná o mimořádné jedince dubu nebo lípy, ale nalezneme i památný tis a jasan.
 4. Arboretum Bukovina - 309 stromů v arboretu Bukovina u Hrubé skály.
Dub v kempu Sedmihorky.
Dub v kempu Sedmihorky.
Dub pod Humprechtem.
Dub v Dubech.
Tis v Rovni.

Lípa v Bosni

lípa srdčitá (Tilia cordata)

 • za kravínem v Bosni
 • stáří: 300 let
 • obvod: 8,0 m
 • výška: 28 m

Dub v Dubech

dub letní (Quercus robur)

 • v Žehrovské oboře
 • stáří: 200 let
 • obvod: 542 cm
 • výška: 22 m

Dub u Oběšence

dub letní (Quercus robur)

 • na pasece za rybníkem Oběšenec
 • stáří: 200 let
 • obvod: 562 cm
 • výška: 29 m

Tis v Besedicích

tis červený (Taxus baccata)

 • v Dolních Zbirozích
 • stáří: 300 let
 • obvod: 230 cm
 • výška: 7 m

Semtinská lípa

torzo lípy srdčité (Tilia cordata)

 • u Semtin
 • stáří: 300 let
 • obvod: 7,6 m
 • výška: 38 m

Lípy na Malé Lhotě

dvě lípy srdčité (Tilia cordata)

 • stáří: 200 let
 • obvod: 3,05 a 3,6 m
 • výška: 28 m

Skupina stromů ve Vesci na návsi

11 lip srdčitých (Tilia cordata), 3 lípy velkolisté (Tilia platyphylla), jerlín japonský (Sophora japonica), jírovec maďal (Aesculus hippocastanum) a 2 topoly bílé (Populus alba)

Stromy v Nepřívěci na návsi

16 lip srdčitých (Tilia cordata) a 6 jírovců maďalů (Aesculus hippocastanum)

 • Nepřívěcká náves
 • stáří: vysazeny v roce 1848
 • obvod: 1,70 – 3,90 m
 • výška: 15 – 25 m

Lípy v Libošovicích

4 lípy srdčité (Tilia cordata)

 • Libošovická náves u sochy sv. Prokopa
 • stáří: vysazeny v roce 1848
 • obvod: 2,03 – 2,90 m
 • výška: 25 m

Dub v kempu

dub letní (Qercus robur)

 • autokemp Sedmihorky
 • stáří: 300 let
 • obvod: 4,85 m
 • výška: 25 m

Lípa v Mašově u školy

lípa srdčitá (Tilia cordata)

 • u školy v Mašově
 • stáří: 120 let
 • obvod: 2,78 m
 • výška: 27 m

Alej Sedmihorky

oboustranná alej s 57 lípami srdčitými (Tilia cordata), 27 jírovci maďaly (Aesculus hippocastanum) a jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior)

 • u silnice III/03521 z hlavní silnice k lázním Sedmihorky
 • stáří: 10 – 100 let
 • obvod: 1,9 – 3,9 m
 • výška: 19 – 27 m

Alej Turnov – Sedmihorky

částečně oboustranná lipová alej se 180 lípami srdčitými (Tilia cordata)

 • podél silnice I/35 z Turnova do Sedmihorek
 • stáří: 100 let
 • obvod: 2,1 – 4,3 m
 • výška: 20 – 28 m

Stromy na Vyskři u hřbitova

4 lípy srdčité (Tilia cordata) a jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)

 • podél hřbitovní zdi na Vyskři
 • stáří: 100 – 150 let
 • obvod: 2,1 – 4,5 m
 • výška: 15 – 19 m

Lípa v Loučkách

lípa srdčitá (Tilia cordata)

 • pod kostelem v Loučkách
 • stáří: 150 let
 • obvod: 261 cm

Jasan u matičky

jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)

 • na východním okraji Ktové s kapličkou zvanou "U matičky"
 • stáří: 150 let
 • obvod: 4,15 m
 • výška: 15 m

Arboretum Bukovina

407 stromů

 • arboretum Bukovina u Hrubé skály

Lípy v Troskovicích

4 lípy srdčité (Tilia cordata)

 • u sochy sv. Jana Nepomuckého v Troskovicích
 • stáří: 120 let
 • obvod: 2,75 – 3,38 m

Lípy v Libošovicích

4 lípy srdčité (Tilia cordata)

 • u sochy sv. Prokopa v Libošovicích
 • stáří: 100 – 150 let
 • obvod: 2,1 – 3 m
 • výška: 20 – 25 m

Dub v Zámostí

dub letní (Quercus robur)

 • stáří: 150 let
 • obvod: 261 cm

Dub u arboreta

dub u Arboreta Bukovina

 • obvod: 550 cm
 • výška: 38 m

Pavlínin dub

dub letní (Quercus robur)

 • u Mlýnice
 • stáří: 150 let
 • obvod: 295 cm
 • výška: 23 m

Havlíčkův dub

dub letní (Quercus robur)

 • stáří: 150 let
 • obvod: 320 cm
 • výška: 17 m

Lípa u rybářů

lípa srdčitá (Tilia cordata)

 • stáří: 120 let
 • obvod: 313 cm
 • výška: 22 m

Lípa u Horů na Branžeži

lípa srdčitá (Tilia cordata)

 • stáří: 150 let
 • obvod: 415 cm
 • výška: 21 m