Chci pokácet strom nebo jinak zasáhnout do dřevin rostoucí mimo les

Dřeviny rostoucí mimo les jsou chráněny před poškozováním a v případě dřevin o rozměrech větších než minimálních (dle vyhlášky č. 189/2013 Sb. obvod kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí, resp. plocha 40 m2 u zapojeného porostu dřevin), také před kácením. Výjimku dle této vyhlášky představují energetické dřeviny, vánoční stromky a ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada nebo zastavěná plocha a nádvoří. Ze zákazu poškozování dřeviny nelze dát výjimku, jde o zákaz absolutní. Pokácení dřeviny je obecně možné na základě povolení dle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „ZOPK“), které je vydáváno ve správním řízení formou rozhodnutí příslušného orgánu ochrany přírody. 

Speciální právní úprava platí pro povolování kácení pro účely stavebního záměru. V případě stavebního záměru (mimo vyhrazené stavby vyjmenované v příloze č. 3 zákona č. 283/2021 Sb.)  povolovaného v období od 1. 1. 2024 – 30. 6. 2024 dle dosavadního stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v územním řízení, v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, ve společném územním a stavebním řízení nebo společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, je nezbytné závazné stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody dle § 8 odst. 6 ZOPK. Pokud je ale Váš stavební záměr v období od 1. 1. 2024 – 30 6. 2024 dle dosavadního stavebního zákona č.  183/2006 Sb. povolován stavebním úřadem v jiném procesu (např. zjednodušený postup územního souhlasu), potřebujete povolení ke kácení ve formě rozhodnutí dle § 8 odst. 1 ZOPK. Od 1. 7. 2024 budou veškeré stavební záměry povolovány v režimu „nového“ stavebního zákona č. 283/2021 Sb. a povolení kácení pro účely stavebního záměru bude součástí jednotného environmentálního stanoviska dle zákona č. 148/2023 Sb. nebo v případě, že se stavební záměr bude nacházet byť i jen zčásti na území evropsky významné lokality, ptačí oblasti nebo zvláště chráněného území bude o povolení kácení rozhodováno samostatně v rámci společného rozhodnutí dle § 83 odst. 9 ZOPK příslušným orgánem ochrany přírody.

V některých případech je povolen mírnější režim povolování (§ 8 odst. 2 ZOPK), tzv. oznámení spočívající v předchozím oznámení záměru kácet. Pokud orgán ochrany přírody nezahájí do 15 dnů správní řízení o pozastavení, omezení či zákazu Vámi oznámeného kácení, můžete dřevinu legálně pokácet. Tento mírnější režim se týká kácení:

 • z důvodů pěstebních, to je za účelem obnovy porostů nebo při provádění výchovné probírky porostů,
 • při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků,
 • k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav,
 • k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení pro rozvod tepelné energie prováděném při provozování těchto zařízení,
 • k odstraňování dřevin za účelem zajištění provozuschopnosti železniční dráhy nebo zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy na této dráze,
 • z důvodů zdravotních.

V případě dřeviny, u které hrozí bezprostřední ohrožení zdraví, života nebo škoda na majetku značného rozsahu, je možné rovněž kácet v dodatečném oznamovacím režimu (§ 8 odst. 4 ZOPK). U tohoto případu jde o oznámení dodatečné, které musíte doručit orgánu ochrany přírody (AOPK ČR) do 15 dnů od provedení kácení. Tento postup je však velmi výjimečný, lze ho aplikovat např. po bouřce u stromu staticky poškozeného bleskem, nikoliv u dlouhodobě suchého avšak stabilního stromu.

Dřevina, které se váš záměr týká, může být také památným stromem. V takovém případě je kromě shora uvedených limitací zakázáno takovou dřevinu poškozovat, ničit a rušit v přirozeném vývoji, a ke kácení by bylo třeba nejprve ochranu památného stromu zrušit. I ošetřování památného stromu je vázáno na souhlas orgánu ochrany přírody.

Co vše potřebuji?

Pokud nemáte kvalifikovaný důvod dle § 8 odst. 2 a 4 ZOPK, o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „ZOPK“), budete potřebovat povolení dle § 8 odst. 1 ZOPK, případně závazné stanovisko dle § 8 odst. 6 ZOPK pro účely stavebního záměru povolovaného v období od 1. 1. 2024 – 30. 6. 2024 dle dosavadního stavebního zákona č. 183/2006 Sb. V případě, že dřevina, do které chcete zasahovat, je památným stromem, budete potřebovat výjimku ze zákazu u památného stromu dle § 56 odst. 1 ZOPK, nebo souhlas s ošetřením památného stromu dle § 46 odst. 2 ZOPK (pokud chcete dřevinu jen ošetřit).

V jakém území se mám obracet na AOPK ČR?

AOPK ČR je k této životní situaci na úseku ochrany přírody příslušná ve dvou rovinách. K povolování kácení v „běžném“ režimu dle § 8 odst. 1 ZOPK nebo vydávání závazného stanoviska dle § 8 odst. 6 ZOPK pro stavební záměry (vyjma vyhrazené stavby vyjmenované v příloze č. 3 zákona č. 283/2021 Sb.) povolované v období od 1. 1. 2024 – 30. 6. 2024 dle dosavadního stavebního zákona č. 183/2006 Sb., je příslušná na území národních přírodních rezervací (NPR) a národních přírodních památek (NPP) a jejich ochranných pásem, a dále na území přírodních památek (PP) a přírodních rezervací (PR), které se nacházejí na území chráněných krajinných oblasti (vyjma CHKO Labské pískovce a CHKO Šumava). Od 1. 7. 2024 budou veškeré stavební záměry povolovány v režimu „nového“ stavebního zákona č. 283/2021 Sb. a v případě, že se stavební záměr bude nacházet byť i jen zčásti na území chráněné krajinné oblasti (mimo CHKO Labské pískovce a CHKO Šumava), PP či PR v překryvu s územím chráněné krajinné oblasti, NPP nebo NPR bude Agentura o povolení kácení pro účely stavebního záměru rozhodovat v rámci společného rozhodnutí dle § 83 odst. 9 ZOPK.

K oznamovacímu kácení je AOPK ČR příslušná kdekoliv na území chráněných krajinných oblastí vyjma CHKO Labské pískovce a CHKO Šumava a dále kdekoliv na území národních kategorií maloplošných zvláště chráněných území (NPR a NPP) a jejich ochranných pásem, pokud neleží na území národního parku a vojenského újezdu.  

V ostatních územích najdete detailnější informace na Portálu občana:

 • Služba S7222 - Povolování kácení dřevin rostoucích mimo les
 • Služba S15796 - Oznámení plánovaného kácení dřevin
 • Služba S3926 - Oznámení kácení dřevin z důvodu ohrožení života či zdraví nebo hrozí škoda značného rozsahu
 • Služba S7458 - Výjimky ze zákazů u památných stromů
 • Služba S7490 - Souhlas k ošetření památného stromu
Dotčené území leží v Kde podat žádost
CHKO a další zvláště chráněné území ČR mimo níže uvedené AOPK ČR, příslušné regionální pracoviště
Krkonošský NP Správa Krkonošského NP
NP + CHKO Šumava Správa NP Šumava
NP Podyjí Správa NP Podyjí
NP České Švýcarsko + CHKO Labské pískovce Správa NP České Švýcarsko
PR, PP (mimo CHKO a NP a jejich ochranná pásma) příslušný krajský úřad
Vojenské újezdy příslušný újezdní úřad
Pozemky, které tvoří součást objektů důležitých pro obranu státu mimo vojenské újezdy AOPK ČR na celém území ČR (mimo územní správní obvody správ národních parků – zde příslušné správy národních parků)
Česká republika - ostatní území (nejčastější případy) obecní úřady (povolování kácení dle § 8 odst. 1 a § 8 odst. 6 ZOPK pro stavební záměry, které jsou v přechodném období od 1. 1. 2024 – 30. 6. 2024 povolované dle dosavadního stavebního zákona č. 183/2006 Sb., tj vyjmavyhrazené stavby), obecní úřady obcí s rozšířenou působností (oznámení o kácení dřevin dle § 8 odst. 2 a 4 ZOPK)

Náležitosti žádosti

Povolení kácení, výjimku pro památný strom a souhlas s ošetřením památného stromu vydává AOPK ČR pouze na žádost. V žádosti musí být uvedeno (podrobnosti žádostí upravuje § 83a ZOPK a vyhláška č. 189/2013 Sb.):

 • vaše úplná identifikace - jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jiná adresa pro doručování, resp. jméno, IČO a adresa sídla, žádáte-li jako podnikatel,
 • plná moc, pokud se necháváte zastupovat,
 • označení AOPK ČR, jakožto orgánu ochrany přírody, který žádáte,
 • musí z ní být patrné, o co přesně žádáte (povolení kácení dle § 8 odst. 1 ZOPK, výjimka pro památný strom dle § 56 odst. 1 ZOPK, souhlas s ošetřením památného stromu dle § 46 odst. 2 ZOPK),
 • musí v ní být dostatečně specifikován záměr (lokalita či trasa, termín, délka a četnost),
 • váš podpis.

V případě žádosti o kácení musíte kromě shora uvedeného uvést ještě následující:

 • označení katastrálního území a parcely, na které se dřeviny nachází, stručný popis umístění dřevin a situační zákres,
 • doložení vlastnického práva či nájemního nebo uživatelského vztahu k příslušným pozemkům, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, včetně písemného souhlasu vlastníka pozemku s kácením, není-li žadatelem vlastník pozemku,
 • specifikaci dřevin, které mají být káceny, zejména druhy, popřípadě rody dřevin, jejich počet a obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí; pro kácení zapojených porostů dřevin lze namísto počtu kácených dřevin uvést výměru kácené plochy s uvedením druhového, popřípadě rodového zastoupení dřevin a zdůvodnění žádosti.

Podobné parametry má také předchozí oznámení záměru kácet u privilegovaných důvodů pro kácení.

Dokumenty:

Vzor žádosti

Žádost lze poslat poštou, podat ústně do protokolu nebo zaslat prostřednictvím datové schránky.