To, jak se o CHKO Slavkovský les pečuje, se řídí plánem péče, který si můžete stáhnout přímo zde. Plán péče je platný po dobu deseti let, aktuální plán péče je platný v letech 2015 až 2024.

Plánování a zajišťování praktické péče o přírodu a krajinu je jednou z nejdůležitějších činností Správy CHKO Slavkovský les. Ochranářský management je realizován ve zvláště chráněných územích i ve volné krajině. Opatření jsou financována z několika dotačních programů, jak z národních, tak evropských zdrojů. Pracovníci Správy CHKO Slavkovský les zajišťují administraci a rozdělování dostupných finančních prostředků na konkrétní činnosti pro podporu chráněných druhů a jejich stanovišť. Opatření jsou následně realizována na základě dohod uzavřených s vlastníky, nájemci a pachtýři pozemků nebo smluv s místními subjekty.

Na území chráněné krajinné oblasti a dalších zvláště chráněných územích v působnosti našeho regionálního pracoviště je podporováno a realizováno několik typů opatření. 

Nejčastěji se provádí různé typy sečení luk. Na zdejších přírodovědně cenných, často mokřadních loukách, se kosí převážně ručně. Na místech sušších či k tomu vhodných se seče s pomocí lehké, ale i těžké mechanizace. Na vybraných lokalitách je podporována pravidelná extenzivní pastva ovcí. 

Mezi další často prováděná opatření patří vyřezávání náletových a nežádoucích dřevin nebo likvidace invazních a expanzivních druhů rostlin. Na podporu krajinotvorných prvků jsou v CHKO Slavkovský les realizovány také výsadby dřevin na nelesních plochách, obnovy alejí, sadů a remízků. Pro zvýšení rozmanitosti zdejších stanovišť a zadržení vody v krajině jsou obnovovány a tvořeny vodní plochy, nejčastěji tůně. Podporují se však i přehrážky na odvodňovacích kanálech v rašeliništích či likvidace napřímených melioračních příkopů. 

Samostatnou kapitolou jsou rozličná lesnická opatření na podporu druhové a věkové pestrosti místních lesů, zadržování vody v krajině, bránění erozi atd. Na podporu hnízdění ptactva nebo zvýšení možností úkrytů např. pro netopýry jsou rozvěšovány v lesních porostech speciální budky.

Z krajinotvorných programů je financována i obnova a tvorba návštěvnických zařízení – informačních tabulí, interaktivních prvků, dřevěných chodníků, zábradlí, orientačních a směrových šipek apod.