Ochranu přírody a krajiny v CHKO Jeseníky vykonává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR prostřednictvím správy CHKO. Hlavní náplní činnosti AOPK ČR je státní správa v oblasti ochrany přírody a krajiny, dále zajišťování péče o cenné lokality a v neposlední řadě monitoring zájmových druhů a jejich výskytu v území. První pokusy o ochranu přírody v Jeseníkách lze připsat knížeti Janu II. z Lichtenštejna, který v roce 1903 vyhlásil v oblasti mezi Šerákem a Keprníkem nejstarší rezervaci na Moravě zvanou Lichtenštejnský prales. První státní rezervace byla vyhlášena v roce 1933, další pak v roce 1946 a 1955. Chráněná krajinná oblast byla vyhlášena v roce 1969 jako 5. nejstarší CHKO u nás.

Zonace CHKO

Z hlediska ochrany přírodního prostředí je chráněná krajinná oblast rozdělena do čtyř zón odstupňované ochrany přírody. Dnes platná zonace byla schválena v roce 1994.

Více informací

Maloplošná zvláště chráněná území

Nejcennější části Jeseníků jsou chráněny v 32 MZCHÚ. Z toho jsou 4 v nejvyšší kategorii národní přírodní rezervace, dále je zde 1 národní přírodní památka, 19 přírodních rezervací a 8 přírodních památek.

Více informací

Památné stromy

V současné době je na území CHKO Jeseníky 75 solitérních památných stromů, 9 skupin památných stromů a 2 památná stromořadí chráněná státem. O tyto stromy ve spolupráci s odborníky pečujeme.

Více informací

Péče o přírodu

Jedním z hlavních úkolů Správy CHKO je aktivní péče o rezervace i přírodu ve volné krajině. Realizujeme taková opatření, která pomáhají udržet nebo zlepšit stav přírody.

Více informací

Krajinný ráz a výstavba

 

Postavit si dům či rekreační zařízení v Chráněné krajinné oblasti Jeseníky není právě jednoduché. Nové projekty musejí respektovat tradici jesenické zástavby a splňovat poměrně přísná kritéria výstavby.

Více informací

Požadavky na hromadné sportovní akce

Při pořádání sportovních aktivit musíte zjistit, zda akce, kterou plánujete, není v rozporu se zájmy ochrany přírody. Prvním krokem by mělo být kontaktování Správy CHKO Jeseníky a konzultace Vašeho záměru.

Více informací