Krajinný ráz je definován jako přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti. Tvoří jej tedy soubor přírodních podmínek a znaků společně se znaky a hodnotami vytvořenými činností člověka v krajině, které lidé vnímají a jejich prostřednictvím identifikují a vnímají určitý prostor.

Pro zajištění účinné a především systematické ochrany krajinného rázu na území CHKO Kokořínsko - Máchův kraj je zpracováno tzv. preventivní hodnocení krajinného rázu. Preventivní hodnocení je odborným oborovým dokumentem pro pracovníky AOPK ČR, správy CHKO Kokořínsko - Máchův kraj, ale také je územně plánovacím podkladem při zpracovávání územních plánů jednotlivých sídel na území CHKO Kokořínsko - Máchův kraj.

​​​​​​​Studie Preventivní hodnocení krajinného rázu na území CHKO Kokořínsko – Máchův kraj (ATELIER V, Praha, 2007 - 2008) jako vstupní údaj pro ÚAP

Preventivní hodnocení krajinného rázu - Dokesko (2007)

Preventivní hodnocení krajinného rázu - Kokořínsko (2008)

​​​​​​​Pro ochranu krajinného rázu nelze bez závazného stanoviska AOPK ČR, Správy CHKO Kokořínsko - Máchův kraj na území chráněných krajinných oblastí učinit ohlášení stavby, vydat územní rozhodnutí, územní souhlas, stavební povolení, rozhodnutí o změně užívání stavby, kolaudační souhlas, je-li spojen se změnou stavby, povolení k odstranění stavby či k provedení terénních úprav podle stavebního zákona, povolení k nakládání s vodami a k vodním dílům, či udělit souhlas podle vodního zákona. Závazné stanovisko se nevydává, jde-li o stavby v zastavěném území obce ve čtvrté zóně chráněné krajinné oblasti nebo v zastavěném území města nebo obce, které se nachází na území chráněné krajinné oblasti. Vždy však platí, že stavby musí respektovat krajinný ráz.

Podání žádosti o závazné stanovisko ke stavebnímu záměru

​​​​​​Přílohou žádosti by měla být projektová dokumentace obsahující:

 • umístění záměru na pozemku – situační výkres s umístěním záměru (možnost zákresu do katastrální mapy) včetně dopravního napojení, umístění inženýrských sítí, zpevněných ploch, terénních úprav, doplňkových staveb a oplocení, včetně kót;
 • půdorys včetně rozměrů;
 • kolmé pohledy na objekt s kótami včetně osazení do terénu (vyznačení původního a navrženého terénu včetně kót), sklon střechy;
 • popis objektu, materiálové a barevné řešení fasády a střechy (možnost popisu barev a materiálů přímo do výkresů pohledů).

​​​​​​Poznámka: může být doplněno Vizualizace není plnohodnotným, ale pouze možným doplňujícím podkladem pro vydání závazného stanoviska.

Podepsanou žádost je možné podat elektronicky do datové schránky ID ahwdypi, nebo zaslat na elektronickou podatelnu pracoviště kokorin@nature.cz, nebo v písemné podobě zaslat poštou či donést osobně na RP SCHKO Kokořínsko – Máchův kraj, pracoviště v Mělníku nebo v Doksech.

Pokud investora zastupuje zmocněnec, musí být součástí žádosti plná moc.

Podání žádosti o závazné stanovisko k vybudování domovních ČOV a nakládání s vodami

K domovním ČOV a nakládání s vodami na území CHKO se AOPK ČR vyjadřuje podle § 44 odst. 1 zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.

Přílohy žádosti:

 • Projektová dokumentace k realizaci odkanalizování objektu obsahující popis technického řešení, hydrotechnické výpočty, údaje o garantované účinnosti čištění odpadních vod a situační výkres.
 • V případě zaústění přečištěných odpadních vod do vodoteče výkres s řešením výustního objektu.
 • V případě zasakování přečištěných odpadních vod do vod podzemních hydrogeologický posudek (vztahuje se i na zálivku přečištěnými odpadními vodami).
 • Certifikát ČOV.
 • V případě umístění ČOV nebo studny na území I. a II. zóny odstupňované ochrany přírody CHKO Kokořínsko – Máchův kraj je třeba Správu požádat o povolení výjimky ze zákazu umisťovat a povolovat nové stavby na území I. zóny odstupňované ochrany přírody CHKO Kokořínsko – Máchův kraj, daného v § 26 odst. 2 písm. a) zákona, a ze zákazu měnit vodní režim na území I. a II zóny odstupňované ochrany přírody CHKO Kokořínsko – Máchův kraj, daného v § 26 odst. 3 písm. a) zákona.
 • Pokud je ČOV umístěna na území I. či II. zóny odstupňované ochrany přírody CHKO Kokořínsko – Máchův kraj, je třeba doplnit další stupeň dočištění za ČOV (např. biologický filtr, zemní filtr apod.)
 • ​​​​​​V případě septiku tedy bude sestava: septik + filtr + filtr + vsak.
 • U všech ČOV Správa doporučuje umístění akumulační nádrže před vsakovací zařízení. Přečištěná odpaní voda může být využita k zálivce přilehlých pozemků. Tím se výrazně zvýší plocha k zasakování a nebude docházet ke kolmataci vsakovacího zařízení.​​​​​​​

​​​​​​​V záměru musí být uvedeno, jakým způsobem budou řešeny odpadní vody (napojení na veřejnou kanalizaci, DČOV, vybíratelná jímka) a zásobování pitnou vodou (napojení na veřejný vodovod či studna) platí u RD.

Pokud investora zastupuje zmocněnec, musí být součástí žádosti plná moc.

V případě realizace DČOV u novostavby rodinného domu musí být Agenturou ochrany přírody a krajiny odsouhlaseno umístění a půdorys rodinného domu.

​​​​​​​Podepsanou žádost je možné podat elektronicky do datové schránky ID ahwdypi, nebo zaslat na elektronickou podatelnu pracoviště kokorin@nature.cz, nebo v písemné podobě zaslat poštou či donést osobně na RP SCHKO Kokořínsko – Máchův kraj, pracoviště v Mělníku nebo v Doksech.

Podání žádosti o závazné stanovisko k realizaci průzkumného HG vrtu nebo domovní studny

K hydrogeologickým vrtům a studnám na území CHKO se AOPK ČR vyjadřuje podle § 44 odst. 1 zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.

Přílohy žádosti:

 • V případě záměru průzkumného hydrogeologického vrtu projekt geologických prací podle zákona o geologických pracích a vyjádření osoby s odbornou způsobilostí (hydrogeologa) v rozsahu stanoveném přílohou č. 11 vyhlášky č. 183/2018 Sb.
 • V případě společného řízení povolení realizace studny projektovou dokumentaci zpracovanou autorizovaným projektantem a vyjádření osoby s odbornou způsobilostí (hydrogeologa) v rozsahu stanoveném přílohou č. 16 vyhlášky č. 183/2018 Sb.
 • V případě legalizace studní realizovaných bez stanovených souhlasů či rozhodnutí podklady v rozsahu společného řízení.

Podepsanou žádost je možné podat elektronicky do datové schránky ID ahwdypi, nebo zaslat na elektronickou podatelnu pracoviště kokorin@nature.cz, nebo v písemné podobě zaslat poštou či donést osobně na RP SCHKO Kokořínsko – Máchův kraj, pracoviště v Mělníku nebo v Doksech.

Pokud investora zastupuje zmocněnec, musí být součástí žádosti plná moc.