Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj pečuje nejen o vlastní chráněnou krajinnou oblast a maloplošná chráněná území v ní, ale rovněž o národní přírodní rezervace a památky v mnohem větší oblasti své působnosti. Ochrana neznamená jen ponechání území svému přirozenému vývoji, často přistupujeme k různým opatřením na podporu ohrožených druhů. Může se jednat o kosení luk, vytrhávání náletových dřevin, prohlubování stávajících tůní či budování nových, stejně tak o výsadbu dřevin v lesích či ve volné krajině a následná péče o ně. Na území chráněné krajinné oblasti nezapomínáme ani na památné stromy.

To, jak se o CHKO Kokořínsko - Máchův kraj pečuje, se řídí plánem péče, který si můžete stáhnout přímo zde. Plán péče je platný po dobu deseti let, aktuální plán péče je platný v letech 2024 až 2033.