Ochranu přírody a krajiny v CHKO Pálava vykonává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR prostřednictvím Správy CHKO. Hlavní náplní činnosti AOPK ČR je státní správa v oblasti ochrany přírody a krajiny, dále zajišťování péče o cenné lokality a v neposlední řadě monitoring zájmových druhů a jejich výskytu v území.

Pálava byla chráněnou krajinnou oblastí vyhlášena v roce 1976 na rozloze 83 km2. Posláním oblasti je ochrana všech hodnot krajiny, jejího vzhledu, typických znaků i přírodních zdrojů a životního prostředí. 

Rámcově se správa území řídí Plánem péče o CHKO (aktuálně platný je pro roky 2016-2025). Ochrana přírody je odstupňována zařazením území do čtyř zón, přírodně nejcennější části jsou chráněny jako maloplošná zvláště chráněná území. Výjimečné stromy jsou vyhlášené památnými stromy. Pálava leží v biosférické rezervaci Dolní Morava a některé její části jsou zařazeny jako mezinárodně chráněné mokřady podle Ramsarské úmluvy. Celá CHKO je vyhlášena jako stejnojmenná Ptačí oblast soustavy Natura 2000 a leží zde několik Evropsky významných lokalit. Přírodní části zdejší krajiny jsou součástí sítě Územního systému ekologické stability. To vše dokládá, jak mimořádné postavení zaujímá tento malý kousek přírody a krajiny v ČR.

Zonace CHKO

Z hlediska ochrany přírodního prostředí je chráněná krajinná oblast rozdělena do čtyř zón odstupňované ochrany přírody.

Více informací

Maloplošná zvláště chráněná území

Nejcennější části Pálavy jsou chráněny v 16 MZCHÚ. Z toho jsou 4 v nejvyšší kategorii národní přírodní rezervace, dále je zde 1 národní přírodní památka, 5 přírodních rezervací a 6 přírodních památek.

Více informací

Památné stromy

V současné době je na území CHKO Pálava 7 stromů chráněných státem jako tzv. památné stromy. Z tohoto počtu rostou čtyři stromy v zastavěném území města Mikulova, po jednom stromu roste v zastavěných územích Klentnice a Horních Věstonic. Jeden památný strom roste v k. ú. Dolní Věstonice.

Více informací

Péče o přírodu

Jedním z nejdůležitějších úkolů Správy CHKO je plánování a zajištění ochranářského managementu – aktivní péče o rezervace i přírodu ve volné krajině. Opatření jsou plánována tak, aby pomohla udržet nebo zlepšit stav přírody.

Více informací

Územní systém ekologické stability

Územní systém ekologické stability (ÚSES) je nepravidelná síť ekologicky významných částí krajiny (ať už přirozených nebo pozměněných, ale přírodě blízkých ekosystémů), které pomáhají udržovat přírodní rovnováhu.

Více informací

Krajinný ráz a výstavba

Charakteristický krajinný ráz je jedním ze znaků krajiny. Správa CHKO proto dohlíží na výstavbu na jejím území.

Více informací

Cestovní ruch

Pálava a její okolí je jedním z nejoblíbenějších turistických cílů Česka.

Více informací