Chráněná krajinná oblast Poodří byla v roce 2017 znovu vyhlášena nařízením vlády č. 51/2017 ze dne 28. 2. 2017 (účinnost od 1. 3. 2017). Původně byla CHKO Poodří zřízena vyhláškou MŽP č. 395 z roku 1991.

Nové vyhlášení bylo potřebné kvůli změně průběhu hranice a úprav v rozložení zón odstupňované ochrany. Původní zonace z roku 1991 byla zastaralá a neodrážela současné potřeby chráněného území. Zóny byly upraveny tak, aby se lépe zajistila skutečná ochrana přírodních hodnot Poodří a zároveň zohlednilo udržitelné hospodářské využití pozemků. Oproti stavu v letech 1991-2016 došlo k nárůstu plochy první, tedy nejpřísněji chráněné zóny, na úkor zóny druhé a k nárůstu třetí zóny na úkor zóny čtvrté.

Mapa 1991 / 2017

První zóna zahrnuje jádrovou oblast údolní nivy a cenná maloplošná zvláště chráněná území, celkem 24 % plochy CHKO. Druhá zóna navazuje na první a zabírá zbylá cenná území v nivě Odry (celkem 27 %). Třetí zóna tvoří 44 % území CHKO a čtvrtá, zabírající vesměs zastavěná území obcí, pouhých 5 %. Se současnou zonací a jejími změnami od roku 1991 se nejlépe seznámíte v mapové aplikaci, kterou najdete pod odkazem níže.

Mapová aplikace přehlášení CHKO Poodří

Zonaci všech velkoplošných zvláště chráněných území v ČR pak nabízí tato interaktivní mapa.