Od přirozeného bezlesí k rašelinné louce

Otevřená společenstva vrchovišť a přechodových rašelinišť jsou typická pro plochá rozvodí, případně mělká údolí horních úseků vodních toků ve Žďárských vrších. Rozsáhlá rašeliniště se postupně vyvíjela již od konce poslední doby ledové a zčásti zůstala zachována především v prostoru mezi dnešním Radostínem a rybníkem Velké Dářko. Mimo rašeliníků a řady běžnějších druhů ostřic zde nalezneme např. ostřici šlahounovitou, o. plstnatoplodou, klikvu bahenní a rosnatku okrouhlolistou.

suchopýr
suchopýr úzkolistý, foto: Lubomír Dajč

Zamokřená místa s prameny, slatinnými a rašelinnými půdami se nehodila k přeměně na ornou půdu, mohla však posloužit jako zdroj píce a steliva. Díky spolupůsobení přírodních vlivů a lidské práce zde vznikly jedny z nejcennějších biotopů Žďárských vrchů – svahová a prameništní rašeliniště, slatiniště a rašelinné louky. Nízkostébelná společenstva s tzv. hnědými mechy a ostřicemi zdobí bílé chmýří suchopýru úzkolistého, s. širolistého a suchopýrku alpského, roste zde rosnatka okrouhlolistá i všivec bahenní a koncem léta rozkvétá něžná tolije bahenní. Jen znalec ocení nenápadnou ostřici dvoudomou, o. Davallovu, bahničku chudokvětou či bařičku bahenní. Ty úplně největší poklady však skrývá flóra mechorostů – z těch nejvýznamnějších lze uvést štírovec dutolistý, poparku třířadou, bažinník kostrbatý, srpnatku fermežovou a bařinatku obrovskou.

Malé Dářko
Malé Dářko, foto: Lubomír Dajč

Kde to čvachtá...

Na rybnících s čistou vodou ojediněle kvetou leknín bělostný a stulík žlutý, velmi vzácný je hvězdoš podzimní. V tůních bez ryb občas roste bublinatka menší, rdest světlý a r. alpský; ten se místy vyskytuje i v potocích s písčitým dnem. Zajímavá je květena obnažených rybničních den s ostřicí šáchorovitou, bahničkou vejčitou, masnicí vodní a drobnými úpory, nenápadnou puchýřkou útlou.

Kolem rybníků, v mokřadech a v terénních depresích se nachází společenstva vysokých ostřic se zábělníkem bahenním a vzácněji s vachtou trojlistou, bazanovcem kytkokvětým. Poněkud méně často jsou zastoupeny rákosiny s rákosem obecným, orobincem širolistým a o. úzkolistým.