Charakteristickým druhem kamenitých lesních potoků Žďárských vrchů je nápadně velká vážka páskovec kroužkovaný. Jeho larvy se vyvíjí několik let ve štěrkopísčistém dnu podhorských potoků. Větší toky řek pak osídlují vzácné vážky klínatka rohatá nebo motýlice lesklá, vázané na tekoucí vodu. Z ostatních bezobratlých žije v CHKO vzácná vodní ploštice hlubenka skrytá, jejíž nálezy pocházejí např. z meandrů Vortovského potoka v přírodní památce Utopenec. K další ohroženým druhům bezobratlých vázaných na vodní prostředí Žďárských vrchů patří škeble rybniční, rak říční nebo nápadně velký brouk vodomil černý.

vranka pruhoploutvá
vranka pruhoploutvá, foto: Petr Mückstein

Čisté potoky a říčky s kamenitým dnem obývají vranka obecná a vranka pruhoploutvá, v bahnitých náplavech žije kriticky ohrožená mihule potoční. Významným druhem ichtyofauny Žďárských vrchů je drobná a dnes ohrožená rybka střevle potoční. Ve větších říčních tocích nalezneme také mníka jednovousého.

Typickým ptákem zdejších vodních toků je skorec vodní, kterého společně s konipasem horským zastihneme nejčastěji v okolí říčky Fryšávky. Běžným druhem podél vodotečí je v celé oblasti vydra říční. V posledních letech dochází v území k šíření bobra evropského.

vydra říční
vydra říční, foto: Václav Hlaváč