Ze zoogeografického hlediska leží CHKO Žďárské vrchy ve faunistickém obvodu a okrsku Českomoravská vrchovina, v provincii listnatých lesů, s malým podílem horských území Českého masivu. Elementy horské lesní fauny se významněji uplatňují ve vyšší a klimaticky drsnější centrální části oblasti. Ve srovnání s okolním územím je pro Žďárské vrchy charakteristické zastoupení tyrfofilních a tyrfobiontních druhů na rašeliništích. Převažuje podhorská lesní fauna hercynského původu, relativně nejlépe zachovaná ve zbytcích původních bučin.

Zdejší vyhraněná fauna rašelinišť a rašelinných luk silně ustoupila (modrásek stříbroskvrnný) nebo již zcela vymizela v důsledku odvodňování.

sýc rousný
sýc rousný - foto: Petr Mückstein