Ochranu přírody a krajiny v CHKO Železné hory vykonává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR prostřednictvím Správy CHKO. Hlavní náplní činnosti AOPK ČR je státní správa v oblasti ochrany přírody a krajiny, dále zajišťování péče o cenné lokality a v neposlední řadě monitoring zájmových druhů a jejich výskytu v území.

Cílem péče o CHKO je stav krajiny, při kterém jsou co možná nejvíce sladěny zájmy na hospodářském a rekreačním využívání území se zachováním a vytvářením podmínek pro zajištění všech nepostradatelných ekologických funkcí krajiny a s dobrým stavem přírody.

Zonace CHKO Železné hory

Zonace CHKO

Celé území CHKO je rozděleno do čtyř zón odstupňované ochrany. Současná zonace byla schválena v roce 2016. Vymezení zón předcházela podrobná analýza hodnot jednotlivých částí krajiny. Výsledkem je tedy systém územní ochrany reflektující aktuální stav přírody v CHKO.

Více informací
Maloplošná zvláště chráněná území CHKO Železné hory

Maloplošná zvláště chráněná území

Nejcennější části CHKO jsou chráněny v 27 MZCHÚ. Pouze jedno je chráněno v nejvyšší kategorii národní přírodní rezervace, dále je zde 1 národní přírodní památka, 15 přírodních rezervací a 10 přírodních památek.

Více informací
Památné stromy CHKO Železné hory

Památné stromy

Mimořádné stromy, ať už z hlediska stáří, kulturního či estetického významu, jsou vyhlašovány za památné. Na území CHKO Železné hory je to v současnosti 24 dřevin. Zastoupeny jsou převážně lípy a duby, ale můžeme se pochlubit i teplomilným kaštanovníkem, platanem a jilmy.

Více informací
Péče o přírodu a krajinu CHKO Železné hory

Péče o přírodu a krajinu

Aby zůstala příroda Železných hor nadále krásná a rozmanitá, je třeba o ni pečovat. Prostřednictvím krajinotvorných programů zabezpečujeme vhodnou péči o nejcennější místa. Budujeme vodní tůně, kosíme louky, podporujeme pastvu. V lesích výsadbou jedlí a listnáčů pomáháme postupně na vhodných místech měnit smrkové monokultury na smíšený les. Naše péče je poskytována i významným starým stromům.

Více informací
Krajinný ráz a vystavba CHKO Železné hory

Krajinný ráz a výstavba 

Krajinný ráz je definován jako přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti. Tvoří jej tedy soubor přírodních podmínek a znaků společně se znaky a hodnotami vytvořenými činností člověka v krajině, které lidé vnímají a jejich prostřednictvím identifikují a vnímají určitý prostor.

Více informací
Údolí Doubravy_CHKO Železné hory

Cestovní ruch

Železné hory jsou vyhledávanou turistickou destinací. Naším cílem je umožnit, aby si turisté odváželi silné zážitky z poznání zachovalé přírody a krajiny. Uchovat zdejší krásy i budoucím generacím může pomoci svým ohleduplným chováním každý návštěvník.

Více informací