Nejzajímavější rostliny nalezneme na květnatých loukách a v zachovalých bučinách nebo suťových lesích na strmých svazích. Ve skalních městech omezuje život rostlin chudá půda, která vzniká na křemenném pískovci. Na ní se udrží porosty vřesu a brusnic, vždyzelený keřík šicha černá či omamně vonící rojovník bahenní. Mechorostů a lišejníků zde ovšem žije více než 300 druhů. V chladných roklích rostou horské byliny violka dvoukvětá nebo mléčivec alpský.

Krásným a vonným rostlinám se se daří i na loukách, o které dobře pečují s podporou státu jejich vlastníci.  Na Broumovsku tak stále najdeme ostrůvky pcháčových, ovsíkových, smilkových i bezkolencových luk, na nichž prospívají vzácné druhy. Svými výraznými květy upoutají vstavačovité - prstnatec májový, bezový a Fuchsův, vstavače mužský či osmahlý, pětiprstka žežulník, vemeníky dvoulistý a zelenavý.​​​​​

Rozkvetlý prstnatec.​​​​​​​       Rozkvetlý prstnatec.     Rozkvetlý prstnatec.       Rozkvetlý prstnatec.
​​​​​​​Bohužel se nedaří zachránit vzácný hořeček mnohotvarý český. Tento endemický druh, dříve hojný na pastvinách, mizí téměř na všech lokalitách v České republice, nejenom v souvislosti se změnami hospodaření v krajině ale patrně i s klimatickou změnou.

Vzácná, ale u nás stále kvetoucí, je léčivka prha arnika. Velkými žlutými kulovitými květy upoutá i upolín nejvyšší, ikona bohatých vlhkých luk našeho kraje.​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​

Největší počet zachovalých květnatých sušších i podmáčených luk se dosud nachází na Machovsku a v celém povodí potoka Židovky, které se zjara zabělá květy bledulí. Zajímavé svou rozlohou a druhovou pestrostí jsou vlhké louky na jihozápadních svazích Javořích hor. Mokřadní louky u Jetřichova jsou rozsáhlejší slatinnou enklávou, kde je kromě řady druhů ostřic a některých vstavačů pozoruhodný výskyt vzácného keře, vrby rozmarýnolisté, dosahující výšky pouze jednoho metru.

Autoři fotografií: Petra Svobodová, Aleš Hájek, Zuzana Růžičková, Lucie Berkovcová,

Violka dvoukvětá.
Mléčivec alpský.
Prha arnika.
Upolín nejvyšší.
Bledule jarní.
Vrba rozmarýnolistá.