Krajinný ráz je definován jako přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti. Tvoří jej tedy soubor přírodních podmínek a znaků společně se znaky a hodnotami vytvořenými činností člověka v krajině, které lidé vnímají a jejich prostřednictvím identifikují a vnímají určitý prostor.

Pro zajištění účinné a především systematické ochrany krajinného rázu na území CHKO Litovelské Pomoraví je zpracováno tzv. preventivní hodnocení krajinného rázu. Preventivní hodnocení je odborným oborovým dokumentem pro pracovníky AOPK ČR, správy CHKO Litovelské Pomoraví, ale také je územně plánovacím podkladem při zpracovávání územních plánů jednotlivých sídel na území CHKO Litovelské Pomoraví.

Pro ochranu krajinného rázu nelze bez závazného stanoviska AOPK ČR, Správy CHKO Litovelské Pomoraví na území chráněné krajinné oblasti učinit ohlášení stavby, vydat územní rozhodnutí, územní souhlas, stavební povolení, rozhodnutí o změně užívání stavby, kolaudační souhlas, je-li spojen se změnou stavby, povolení k odstranění stavby či k provedení terénních úprav podle stavebního zákona, povolení k nakládání s vodami a k vodním dílům, či udělit souhlas podle vodního zákona. Závazné stanovisko se nevydává, jde-li o stavby v zastavěném území obce ve čtvrté zóně chráněné krajinné oblasti nebo v zastavěném území města nebo obce, které se nachází na území chráněné krajinné oblasti. Vždy však platí, že stavby musí respektovat krajinný ráz.  

Hodnocení krajinného rázu CHKO Litovelské Pomoraví (PDF soubor 20MB).

Boží muka u Příkaz.
Boží muka u skanzenu Příkazy. Foto: Archiv AOPK ČR


 

Charakter staveb – prvky původní hanácké architektury

Jednou z cest jak zachovat osobitý ráz hanáckých vesnic je tvůrčí pokračování po staletí vytvořených tradic. Nové domy i hospodářské objekty by měly být výrazem zdravého patriotismu a dodržováním základních architektonických pravidel, jež hanáckým vesnicím vtiskly naši předkové.

Prvky původní hanácké jsou především:

 • obdélníkový půdorys domu,
 • sedlová nebo polovalbová střecha s krytinou z pálené tašky či břidlice (příp. jejich imitace) se sklonem 35-40°,
  přízemní obytný dům, případně s obytným podkrovím či sníženým patrem; v uliční frontě respektuje výšku okolní zástavby a její stavební čáru,
 • obdélníková okna, posazená na výšku,
 • hladká omítka, ve světlých odstínech pastelových barev či bílá.

Při rekonstrukcích starých vesnických domů by neměly být měněny základní proporce domu: půdorys, výška, tvar stře­chy. Žádoucí je návrat k původním proporcím dveří a oken, včetně materiálu a členění. Obecně platí, že při opravách je třeba používat především tradiční materiály – vápenné omítky, pálené tašky, břidlice, kámen, dřevo či kovářsky zpracovanou ocel.

Jak postupovat při nové výstavbě v CHKO

V zásadě existují dva vhodné přístupy:
a)  přizpůsobit  se charakteru  staveb  v  okolí  (obdélníkový půdorys,  jednoduchý  tvar  bez  výstupků,  sedlová  střecha 35–40°, vertikální okna posazená na výšku, tradiční barvy a materiály).

b)  inspirovat se původní okolní zástavbou k vytvoření osobitého, nezaměnitelného výrazu (zachování tradičního tvaru, měřítka a barevnosti, doplnění soudobými originálními detaily).

Pamatujme, že lidová architektura vznikla citlivým ztvárněním prostých přirozených forem.

... a jak nepostupovat při nové výstavbě

Stačí  se  nechat  zlákat  libovolným  katalogem  nových rodinných domů – ani  jeden nebyl navržen pro Litovelské Pomoraví!
Čím bude stavba členitější, čím více bude mít balkónů, vikýřů, arkýřů a rizalitů, přístavků a loubí, tím víc bude ve zdejší krajině působit jako pěst na oko.

Místní specifika a projev osobnosti majitele jsou nahrazeny módními stereotypy, opakovanými po celé Evropě, viz fotografie s ukázkami nevhodných staveb.

Při nové výstavbě je třeba se ohlédnout trochu zpět a vrátit se ke staletími prověřené jednoduchosti našich předků a s rozvahou užívat „módních prvků“. Co je totiž módní dnes, nemusí být módní za deset let. Váš dům by se měl líbit jak vám, tak i těm, kteří se na něj budou muset dívat, až půjdou kolem. Stavebníkům, kterým záleží na tváři hanácké vesnice, nabízí Správa CHKO Litovelské Pomoraví odborné konzultace.

Hlavní zásady jak stavět

K hlavním zásadám patří zejména:

 • domy v uliční frontě respektují výšku okolní zástavby a její stavební čáru
 • půdorys protáhlý, obdélníkový nebo tvaru L, T nebo U, se šířkou průčelí do 9 m
 • počet podlaží – jedno, případně přízemí s podkrovím
 • střecha sedlová o sklonu 35 – 40º, výjimečně s polo­valbami či valbová
 • krytina taškami, výjimečně cementovými šablonami, cihlově červené až hnědé barvy
 • podkroví osvětlené převážně ze štítu, vikýře a střešní okna lze používat střídmě, na odvrácené straně
 • štítové průčelí hladké, symetricky členěné
 • přesahy střech ve štítu minimální, u okapu do 40 cm
 • otvory (okna, dveře) obdélníkové na výšku, i velké otvory o rozměru vrat, v podkroví vždy menší okna, vhodné je svislé a vodorovné dělení oken i dveří
 • vnější omítky hladké, bílé nebo v přírodních odstínech, případně velmi světlých barev
 • dřevo na fasádě je přípustné jako obklad podkroví nebo k odlišení částí stavby; celodřevěné domy nejsou typické
 • balkón, arkýř, rizalit není vhodný
 • kámen lomový s minimální spárou horizontálně kladený
 • oplocení – průhledný plot s pevnou nízkou podezdívkou, výška plotu max. 1,7 m, u zadních částí parcel popř. mezi pozemky možnost pletiva; na nízké podezdívce nejlépe dřevěný plot, příp. kovářsky zpracované ocelové ploty vertikálně členěné
 • zpevněné veřejné prostory z dlažby, nejlépe kamenné, připouští se betonová zámková dlažba v přírodních odstínech, u chodníků nepoužívat zvýšené obrubníky
 • hospodářské objekty umístit v zadních částech parcel

Čeho se vyvarovat aneb zločiny proti krajinnému rázu

K nejčastějším chybám patří:

 • stavby ve volné krajině, na výšinách a z dálky viditelných místech, přehuštěná zástavba s malými parcelami
 • čtvercový nebo nadměrně členitý půdorys
 • netypický sklon střechy, nepravidelná střecha
 • neuspořádané, bizarní tvary
 • přesahy střechy nad 40 cm, u polovalby nad 25 cm
 • lichoběžníkové vikýře
 • prolámaná průčelí (ústupky, výstupky, balkóny, arkýřky, lodžie, přístavky, množství oken)
 • zlaté mřížky uvnitř prosklení oken
 • jásavé, jedovaté či oslepující barvy fasády,
 • předsazené venkovní schodiště a rampy
 • podezdívky vyšší než 50 cm, ploty s masivními sloupky z prefabrikovaných bloků
 • sruby
 • a další dle fantazie stavebníka: kurníky, kolny, skleníky ...