Území chráněné v maloplošně zvláštně chráněných územích (MZCHÚ) podchycuje nejvýznamnější typy stanovišť a nejdůležitější lokality výskytu chráněných rostlinných a živočišných druhů. V MZCHÚ jsou významně zastoupena zejména lesní, méně vodní, mokřadní a luční společenstva. Významná je i ochrana prvků neživé přírody (NPP a PP Třesín). Počet MZCHÚ je poměrně vysoký (25) a jejich podíl na celkové ploše CHKO není malý (15 %). Stav přesto plně neodpovídá dochovaným přírodním hodnotám CHKO Litovelské Pomoraví, zejména v podchycení biotopů významných druhů rostlin a živočichů v případech, kdy nejsou k jejich ochraně dostatečné jiné nástroje zákona o ochraně přírody a krajiny.

Na území CHKO Litovelské Pomoraví je vyhlášeno celkem 25 maloplošných zvláště chráněných území o celkové ploše 1429 ha, tj. cca 15 % plochy CHKO. Z toho dvě národní přírodní rezervace (144,62 ha), jedna národní přírodní památka (0,81 ha), 8 přírodních rezervací (761,26 ha) a 14 přírodních památek (522,43 ha).

Kategorie MZCHÚ

Název

Rozloha [ha]

Národní přírodní rezervace

Ramena řeky Moravy

64,7069

Národní přírodní rezervace

Vrapač

79,9185

Národní přírodní památka

Třesín

0,8123

Přírodní rezervace

Doubrava

210,763

Přírodní rezervace

Hejtmanka

112,811

Přírodní rezervace

Kačení louka

16,7282

Přírodní rezervace

Kenický

11,364

Přírodní rezervace

Litovelské luhy

347,513

Přírodní rezervace

Panenský les

17,9999

Přírodní rezervace

Plané loučky

20,3925

Přírodní rezervace

U spálené

23,6863

Přírodní památka

Bázlerova pískovna

5,1424

Přírodní památka

Častava

7,4055

Přírodní památka

Daliboř

5,6099

Přírodní památka

Hvězda

3,4106

Přírodní památka

Chomoutovské jezero

121,087

Přírodní památka

Kurfürstovo rameno

5,0194

Přírodní památka

Malá Voda

4,504

Přírodní památka

Pod Templem

86,8453

Přírodní památka

Třesín

144,543

Přírodní památka

U přejezdu

10,0733

Přírodní památka

U Senné cesty

18,5068

Přírodní památka

V Boukalovém

1,7744

Přírodní památka

Za mlýnem

14,8861

Přírodní památka

Zátrže

93,6212

Celkem

1429,1245