CHKO Litovelské Pomoraví je tvořeno převážně komplexem vodních toků, zachovalých lužních lesů a lučních společenstev obklopených ornou půdou. To, jak se o CHKO Litovelské Pomoraví pečuje, se řídí plánem péče. Plán péče je platný po dobu deseti let, aktuální plán péče je platný v letech 2019 až 2028 a můžete si ho stáhnout zde. Plán péče je rozdělen na část rozborovou (kde je zhodnocen dochovaný stav přírody a krajiny a vliv předchozí péče) a část návrhovou (kde jsou navrhovány budoucí aktivity).

 

Péče o les

Pozemky určené k plnění funkcí lesa zaujímají okolo 58 % území CHKO Litovelské Pomoraví. Jedná se zejména o „Luhy“ s vysokým zastoupením jasanu ztepilého, dubu letního a lípy srdčité, a „Doubravy“ s převládajícím dubem letním a dubem zimním. Z jehličnanů je v CHKO stále nejvíce zastoupen smrk ztepilý.

Naší snahou při péči o lesy je udržení druhové pestrosti dřevin přirozené druhové skladby včetně druhů vzácných. Důležitým prvkem péče o lesy je podpora citlivějších způsobů hospodaření, kdy je upřednostňován maloplošný a podrostní způsob obnovy lesa, který vytváří pestřejší strukturu lesa. Podporováno je ponechávání doupných stromů či ochrana přirozeného zmlazení proti zvěři. 


 

Péče o bezlesí

V lučních přírodních památkách a rezervacích zajišťujeme pravidelnou péči spočívající v kosení nebo pastvě. Při plánování péče je velký důraz kladen na období, ve kterém je management prováděn, a které musí vyhovovat jak rostlinným, tak živočišným druhům. Neméně důležitá je u seče také její mozaikovitost, kdy není kosena celá plocha najednou, ale při každé seči jsou s ohledem na hmyz ponechány nepokosené plošky, které brání zániku louky zarůstáním náletem a zároveň neposečené plošky umožňují dokončení vývoje řadě ohrožených druhů lučních živočichů.

Péče o vodní toky

Charakteristickým útvarem v CHKO Litovelském Pomoraví je řeka Morava, jež zde vytváří tzv. vnitrozemskou deltu. Přirozeně meandrující řeka se větví na řadu bočních stálých i periodických koryt, na některých místech dochází k protržení meandrů a překládání koryta hlavního toku.

Hlavním cílem ochrany přírody v této oblasti je zachovalý přírodě blízký hlavní tok Moravy a jejích přítoků se slepými rameny, poříčními tůněmi a lužním lesem, bez migračních překážek a zachování přirozeného vodního režimu krajiny. Ve spolupráci s Povodím Moravy, s.p. a vodohospodářskými orgány se snažíme o postupné revitalizace říčních systémů v místech, kde byly dříve neuváženě regulovány.


 

Likvidace invazních geograficky nepůvodních druhů rostlin

Na území CHKO každoročně zajišťujeme likvidaci invazních geograficky nepůvodních druhů rostlin. Jedná se například o bolševník velkolepý, slunečnici topinambur, trnovník akát či různé druhy křídlatek. K likvidaci (zejména bolševníku a křídlatek) dochází v okolí řeky Moravy sečí, případně s použitím herbicidu.