Naprostá většina travních porostů na Pálavě není primárním bezlesím (mezi výjimky patří skalnaté stepi s mělkou vrstvou půdy), ale bezlesím sekundárním – tedy takovým, které vzniklo a přetrvává díky hospodaření.

Travní porosty udržuje například pastva nebo kosení. Pokud na takových místech člověk přestane hospodařit, začnou postupně zarůstat křovinami a dřevinami a cenné druhy, vázané na bezlesí, vymizí. Z toho důvodu podporujeme kosení a vyřezávání náletových křovin na stepních stanovištích i loukách. Téměř vždy zůstávají některé plochy (v pásech nebo mozaikovitě) nepokosené, aby se zde mohly ukrýt a vyvíjet organizmy, které vyšší trávu potřebují.

Mozaiková seč u Sirotčího hrádku.
NPR Křivé jezero.
Mozaiková seč pod Kotlem.
Mozaiková seč pod Kotlem.
Kosení.
Mozaiková seč v PP Kočičí skála.
Mozaiková seč v PP Kočičí kámen.