Odebírat RSS

null Vydání Předběžného souhrnu pravidel k administraci OPŽP 2021-27 ZMV v Projektovém schématu AOPK ČR

AOPK ČR, portál Finance pro přírodu a krajinu

Vydání Předběžného souhrnu pravidel k administraci OPŽP 2021-27, ZMV v Projektovém schématu AOPK ČR

14. 9. 2022

Vzhledem k očekávánému spuštění výzev pro žadatele byl vydán Předběžný souhrn podmínek pro žadatele a příjemce podpory.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) administruje vybrané typy projektů v Operačním programu Životní prostředí 2021–2027 ze specifických cílů 1.3 a 1.6 s celkovými výdaji do 200 000 EUR, které jsou vykazovány zjednodušenou metodou ve formě jednorázové částky dle Nákladů obvyklých opatření Ministerstva životního prostředí v rámci tzv. Projektového schématu AOPK ČR. Přidělené finance bude AOPK ČR poskytovat tzv. konečným příjemcům (soukromoprávním a veřejnoprávním subjektům). 

Vzhledem k  očekávánému spuštění výzev pro žadatele byl vydán Předběžný souhrn podmínek pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2021-2027 – zjednodušené metody vykazování v Projektovém schématu AOPK ČR. Tato předběžná, zkrácená verze budoucí příručky žadatele provede nejdůležitějšími kroky od podání žádosti až po její administraci. Součástí předběžného souhrnu je i několik příloh, díky nimž se žadatel seznámí s okruhem oprávněných žadatelů, výší podpory pro jednotlivá opatření, kritérii pro hodnocení a povinnými přílohami. Žadatel dále může prostudovat i Manuál k Jednotnému dotačnímu portálu, do kterého budou žádosti registrovány. 

Informace o vyhlášených výzvách včetně veškerých dokumentů potřebných k ZMV v Projektovém schématu (Příručka, manuály, vzory apod.) budou k dispozici na webu AOPK ČR (dotace.nature.cz).

Zjednodušené metody vykazování

Zjednodušené metody vykazování výdajů používaných v OPŽP 2021–2027 (SC 1.3 a 1.6) v oblasti ochrany a přírody krajiny jsou novou a plnohodnotnou metodou pro výpočet způsobilých nákladů projektu oproti metodě skutečně vzniklých nákladů. Žadatel bude žádat o jednorázovou částku na přímé realizační výdaje vypočtenou na základě platných NOO MŽP. Tato metoda může být využita pouze u projektů s celkovými výdaji do 200 tis. EUR.

Více informací včetně předběžné příručky pro žadatele najdete zde.

Foto: Petra Stráníková

Foto: Petra Stráníková

Foto: Petra Stráníková