IROP je jeden z operačních programů, přes které se v České republice rozdělují peníze poskytnuté z evropských fondů, konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). Operační programy se realizují v šestiletých intervalech. Toto období je stanoveno na roky 2021- 2027 a projekty mohou dobíhat až do roku 2029. IROP spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Část pracovníků, která má IROP na starosti, se označuje jako Řídicí orgán IROP. Ten vyhlašuje výzvy k předkládání projektů, stanovuje podmínky, za kterých je možné předložit projekt, vydává rozhodnutí o poskytnutí dotace a proplácí je. Centrum pro regionální rozvoj České republiky (dále Centrum) provádí hodnocení projektů a jejich výběr ke schválení. Regionální pracoviště Centra jsou v každém krajském městě a je možné zde konzultovat projektové záměry do IROP. Pracovníci Centra také dohlížejí na realizací podpořených projektů a kontrolují zprávy o realizaci projektů.

Podrobné informace k IROP 2021-2027 jsou dostupné na IROP – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - IROP 2021-2027.

Specifický cíl 2.2 Zelená infrastruktura měst a obcí

V aktivitě Zelená infrastruktura měst a obcí AOPK ČR zpracovává a vydává stanoviska k projektům pro Specifický cíl 2.2 Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury a to i v městských oblastech a omezování všech forem znečistění (dále jen „SC 2.2“). Stanoviska jsou vyhotovována na základě specifických kritérií přijatelnosti SC 2.2 pro oblast sídelní zeleně včetně přírodě blízkých vodních prvků. 

AOPK ČR v rámci stanoviska posuzuje návrh realizace sídelní zeleně a přírodních či přírodě blízkých vodních prvků. Vyjadřuje se k charakteru, rozsahu a kvalitě projektu, jak přispívá k rozvoji sídelní zeleně, posílení modrozelené infrastruktury, k zachování či zvýšení biologické rozmanitosti v městském prostředí, k propojení s volnou krajinou, k celkovému zkvalitnění životního prostředí měst a obcí.

Stanovisko AOPK ČR je povinnou přílohou žádosti o podporu.

Očekávaný přínos opatření v praxi

  • plošný a kvalitativní rozvoj zelené a modré infrastruktury ve stavbách krajinářské architektury pro dlouhodobý udržitelný rozvoj měst a obcí;
  • snížení znečištění ovzduší a vody;
  • snížení hlučnosti;
  • snížení dopadů tepelných ostrovů měst a obcí;
  • zvýšení efektivity hospodaření se srážkovou vodou v městských oblastech, podpora opatření k zasakování a zadržování vody ve městech a obcích;
  • přizpůsobování se změně klimatu ve městech a obcích;
  • zachování a zvýšení biologické rozmanitosti vegetace a živočichů ve městech a obcích;
  • zlepšení kvality života a zvýšení volnočasového potenciálu v sídelním veřejném prostoru  ve městech a obcích za pomoci zkvalitňování  veřejných prostranství investicemi do stávajících veřejných prostranství a do nevyužívaných ploch pro jejich nové (opětovné) využití.

Žadatel (např. obec) si vyžádá stanovisko AOPK ČR k projektu ve SC 2.2 IROP v aktivitě zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí formou elektronické žádosti odeslané do datové schránky AOPK ČR.

AOPK ČR poskytuje také konzultace týkající se obsahu a hodnocení odborného stanoviska (oblast sídelní zeleně a přírodě blízkých vodních prvků). Všechny další dotazy zodpovídá Centrum pro regionální rozvoj ČR, které řeší oficiální informační servis IROP.

Konzultace k projektům poskytnou pracovníci místně příslušných regionálních pracovišť AOPK ČR, popř. v obecné rovině Oddělení obecné ochrany přírody z ústředního pracoviště AOPK ČR v Praze na emailové adrese stanoviskaIROP@nature.cz.

Aktuální informace pro SC 2.2 včetně termínu plánované výzvy naleznete na: IROP - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Zelená infrastruktura měst a obcí