Od vstupu do Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru (EHP) v roce 2004 získala Česká republika možnost čerpat finanční prostředky z tzv. Fondů EHP a Norska. Jejich prostřednictvím poskytují tři nečlenské státy EU a zároveň členské státy EHP – Norsko, Island a Lichtenštejnsko – finanční podporu na společensky prospěšné projekty zemím. Hlavním koordinátorem je Ministerstvo financí České republiky.

Cíle a oblasti

Program Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu

Cílem programu je podpořit zlepšení environmentální situace v ekosystémech a omezit nepříznivé účinky znečištění a dalších lidských činností na životní prostředí České republiky. Finanční prostředky z Norských fondů mají zároveň přispět ke zmírnění klimatické změny a prostřednictvím adaptačních opatření snížit zranitelnost obcí a regionů vůči této změně.

Program řeší dvě základní oblasti:

  • Životní prostředí a ekosystémy
  • Adaptace a mitigace klimatické změny

Mezi aktuální témata programu patří zlepšení ochrany ekosystémů a biodiverzity v krajině, snížení znečištění ovzduší, omezení zátěže vodního prostředí mikropolutanty, příprava a implementace adaptační a mitigační strategie na úrovni obcí a regionů i realizace přírodě blízkých adaptačních opatření. Podrobnější informace o podporovaných oblastech najdete na stránce Podporované oblasti.
 

Dokumenty

Informace o Norských fondech na webových stránkách SFŽP ČR
Bilaterální spolupráce v rámci programu
Webové stránky programu v češtině

 

Výzvy

Harmonogram a alokace výzev
Výzvy z Norských fondů

 

Kontakt

Zprostředkovatelem programu zaměřeného na životní prostředí byl pro aktuální období vybrán Státní fond životního prostředí České republiky.

Své dotazy k programu můžete zasílat na e-mailovou adresu: norwaygrants@sfzp.cz