Technologická agentura České republiky (TA ČR) v rámci svých programů vybírá a následně financuje projekty aplikovaného výzkumu a inovací. Je poskytovatelem pro národní i mezinárodní programy různého výzkumného zaměření, mimo jiné je též poskytovatelem a realizátorem programu Ministerstva životního prostředí – Prostředí pro život, na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí.

Program je zaměřen na podporu projektů ve veřejném zájmu, na nové postupy, environmentální technologie a ekoinovace s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění v praxi, na podporu časově a znalostně náročnějších řešení založených, na dlouhodobějším sledování společenských, přírodních a klimatických změn.

Cílem programu je přinést nová řešení v oblasti životního prostředí, stabilizovat a rozšířit znalostní základnu, která výrazně přispěje k zajištění zdravého a kvalitního životního prostředí v České republice a k udržitelnému využívání jejích zdrojů, minimalizuje negativní dopady lidské činnosti na životní prostředí včetně dopadů přesahujících hranice státu a přispěje tak ke zlepšování kvality života v Evropě i v globálním kontextu.

Cíle a oblasti

  • klima – opatření k ochraně klimatu, mitigace a adaptace na zvýšenou extremitu srážek i teplot, a to v sídlech i ve volné krajině,
  • ochrana ovzduší,
  • odpadové a oběhové hospodářství,
  • ochrana vody, půdy, horninového prostředí a dalších přírodních zdrojů,
  • biodiverzita, ochrana přírody a krajiny,
  • environmentálně příznivá společnost, bezpečné a resilientní prostředí, specifické nástroje ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje.

Doba trvání programu se předpokládá v letech 2020 až 2026, tj. 7 let. Vyhlašování veřejných soutěží se předpokládá každoročně v letech 2019 až 2024. V některých výzvách jsou podporovány velké projekty typu centrum kompetence, v jiných jsou spíše podporovány menší výzkumné projekty. Je vítáno partnerství – spolupráce mezi výzkumnou a podnikatelskou sférou.

Zdroj financí

Celkové výdaje na program se předpokládají ve výši 4,46 mld. Kč, z toho výdaje státního rozpočtu ve výši 3,8 mld. Kč. Polovina z celkových výdajů na program je určena na výzkum spojený s problematikou klimatické změny (priorita č. 1). Míra spolufinancování se liší podle typu uchazeče, pro uchazeče typu podnik dle určených kritérií může činit 25-80 %, u ostatních typů uchazečů může činit v některých výzvách až 100 %.

Kontakt

Webové stránky programu

Ekodukt v Prackovicích, foto: Ivo Dostál