Operační program (OP) Rybářství je nástrojem čerpání prostředků z Evropského námořního, rybářského a akvakulturního fondu (ENRAF) v programovém období 2021–2027 a přispívá především k plnění cílů Společné rybářské politiky, Zelené dohody pro Evropu a Víceletého národního strategického plánu pro akvakulturu.  

V České republice je OP Rybářství zaměřen na odvětví sladkovodní akvakultury a jeho hlavním cílem je konkurenceschopná, odolná a udržitelně se rozvíjející akvakultura, což je zároveň hlavní cíl pro oblast akvakultury definovaný v Zelené dohodě a v navazující strategii Evropské komise „Od zemědělce ke spotřebiteli“.

Řídicím orgánem zodpovědným za přípravu a implementaci OP Rybářství 2021–2027 je Ministerstvo zemědělství České republiky.

Webové stránky programu a odkazy

OP Rybářství
Programové dokumenty
Harmonogram výzev

Rybník Blanko v Jižních Čechách, foto: Jakub Starý