Odebírat RSS

null Závěrečné vyhodnocení akce v programu NPO – POPFK

AOPK ČR, portál Finance pro přírodu a krajinu

Závěrečné vyhodnocení akce v programu NPO – POPFK

6. 12. 2022

Pokud jste v průběhu roku 2022 dokončili svůj projekt a byl vám také proplacen, požádejte si o závěrečné vyhodnocení akce.

Žádost o závěrečné vyhodnocení akce (ZVA) je nutné doručit na regionální pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (RP) dle termínů uvedených v dokumentaci a výzvě. Na základě doručené žádosti RP vydá ZVA, případně vás vyzve k jeho doplnění. Vydáním ZVA je akce uzavřena, dále však běží udržitelnost projektu, která se počítá od posledního předání opatření (uvedeno v rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoPD)).

Vzory jednotlivých dokumentů a postup žádosti o ZVA najdete u dané výzvy, kde najdete aktuální znění všech dokumentů (u některý došlo ke změně). Pokud si i přesto nevíte rady, kontaktujte RP AOPK ČR, které vydalo příslušné RoPD. 

Žádost o ZVA má několik částí:

 • Identifikace žádosti: Vyplnění dle RoPD, některé údaje jsou v RoPD na začátku, jiné v úplném závěru. Žádost obsahuje i příklady jednotlivých údajů.
 • Identifikace žadatele: V aktualizované žádosti přibyl otázka, zda je žadatel veřejný zadavatel dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Tento údaj je nutné vyplnit. Fyzické osoby nikdy nejsou veřejným zadavatelem.
 • Zpráva o plnění závazných ukazatelů: Krátký popis průběhu provedení opatření, tj. plnění indikátorů. Je potřeba vyplnit indikátory podle podané žádosti nebo podle změny RoPD (sloupec "Hodnota dle RoPD" – pokud si nejste jisti, informujte se na RP). Skutečná hodnota by měla být stejná jako u posledního RoPD. 
 • Datum: Žádost o ZVA je nutné podat do 6 měsíců od proplacení akce (nejpozději však do 15. 2. roku následujícího po konečném proplacení akce). 
  Příklady:
  a/ Všechna opatření z RoPD byla provedena v roce 2022 a v roce 2022 bylo také požádáno o platbu a částka byla proplacena > Žádost o ZVA (včetně příloh) musí být na RP AOPK ČR doručena do 15. 2. 2023.
  b/ Všechna opatření z RoPD byla provedena v roce 2022, ale proplacena byla až v roce 2023 > Žádost o ZVA (včetně příloh) musí být na RP AOPK ČR doručena do 6 měsíců od proplacení.
  c/ Všechna opatření z RoPD budou provedena v roce 2023 a budou proplacena v roce 2023 > Žádost o ZVA (včetně příloh) musí být na RP AOPK ČR doručena do 6 měsíců od proplacení.
  d/ V roce 2022 byla provedena část opatření, další část bude provedena v letech 2023 a 2024 > termín doručení Žádosti o ZVA se počítá od posledního proplacení akce – do 6 měsíců.

Součástí Žádosti o ZVA jsou přílohy:

 • Účetní doklady: ty dokládají využití finančních prostředků
  • Práce byly prováděny dodavatelsky: kopie či skeny faktur, daňových dokladů apod.
  • Práce byly prováděny svépomocí či kombinovaně: čestné prohlášení o provedení práce svépomocí, finanční doklady na dodávané části (nákup materiálu, faktury na práci, apod.) – u veřejných zadavatelů je těchto dokladů nutné.
 • Čestné prohlášení o vyloučení střetu zájmů: stejné prohlášení jako při podání žádosti, pokud byla akce realizována dodavatelsky nebo kombinovaně je nutné doplnit všechny dodavatele včetně jejich skutečných majitelů (pouze u některých právnických osob, lze dohledat na portále Evidence skutečných majitelů). Do části II. také patří zplnomocněná osoba, pokud taková u projektu byla. Čestné prohlášení podepisuje vždy přímo žadatel, nikoli zplnomocněná osoba (nezapomínejte uvádět jeho funkci). Datum na ČP musí být po ukončení realizace akce.
 • Další dokumenty: Dokumenty stanovené v RoPD či vyžádané RP (kolaudační souhlas, vyjmutí ze ZPF apod.)

Součástí žádosti není Protokol o závěrečné kontrole akce, ten nahrazují protokoly z přebírky prací vystavované na RP – není nutné dodávat.

Důležité je zaslat ZVA v řádném termínu. Nejlépe ho můžete spojit se zasláním poslední žádosti o platbu. Žádost můžete společně se všemi přílohami doručit na RP AOPK ČR osobně na podatelnu, poštou, emailem s elektronickým podpisem nebo datovou schránkou.

Detail výzvy se všemi potřebnými dokumenty

Foto: Klára Čámská

Foto: Klára Čámská

Foto: Klára Čámská