NPR Jizerskohorské bučiny

předmět ochrany: komplex smíšeného, převážně bukového lesa přirozeného charakteru, s geomorfologicky významnými útvary a s dochovanými přirozenými rostlinnými a živočišnými společenstvy vázanými na toto prostředí, balvanité svahy s roklemi potoků s kaskádami a vodopády

NPR Rašeliniště Jizerky

předmět ochrany: komplex podmáčených smrčin, klečových porostů a bezlesých vrchovišť s bohatým výskytem ohrožených druhů rostlin. Štěrkopísčité náplavy podél meandrující Jizerky, které obsahují množství minerálů

NPR Rašeliniště Jizery

předmět ochrany: lidskou činností poměrně málo dotčený komplex klečových porostů, vrchovišť, horských a podmáčených smrčin a společenstev štěrkopísčitých náplavů meandrujícího toku Jizery. Unikátní společenstva rostlin a živočichů


PR Bukovec

předmět ochrany: čedičový kužel Bukovce s kamenitými svahy s významnými lesními společenstvy, vlhké louky s výskytem řady vzácných druhů rostlin; nejbohatší botanická lokalita v CHKO Jizerské hory, rovněž zoologicky cenné území

PR Černá hora

předmět ochrany: zbytky horských klimaxových smrčin v různém stupni poškození, vrchoviště Vánoční louka a skupina skal Sněžné věžičky

PR Černá jezírka

předmět ochrany: soustava rašelinišť obklopených podmáčenými smrčinami ve stadiu silného rozpadu nebo již zcela odumřelých vlivem imisí. Rašelinné louky se zachovalými klečovými porosty se vyskytují na čtyřech oddělených plochách: Černá jezírka, Tetřeví louka, Velká Krásná louka, Malá Krásná louka

PR Jedlový důl

předmět ochrany: lesní porosty v údolí říčky Jedlové s částečně přirozenou dřevinnou skladbou tvořenou zejména smrkem ztepilým, bukem lesním a jedlí bělokorou s pestrými rostlinnými a živočišnými společenstvy, hydrologicky a geomorfologicky významné území

PR Klečové louky

předmět ochrany: komplex čtyř vrchovišť s porosty borovice kleče a zakrslých smrků ztepilých, četná rašelinná jezírka, významná společenstva rašelinných druhů rostlin a živočichů

PR Klikvová louka

předmět ochrany: komplex rašelinných louček, porostů borovice kleče a podmáčených smrčin v sedlové poloze na rozvodí Bílé a Černé Nisy s výskytem významných rostlinných společenstev

PR Malá Strana

předmět ochrany: nejzachovalejší komplex mokřadů a rašelinných oligotrofních luk v Jizerských horách; množství specifických rostlinných společenstev, výskyt řady významných druhů rostlin a živočichů; v rezervaci je několik objektů tradiční lidové zástavby

PR Na čihadle

předmět ochrany: sedlové vrchoviště s porosty zakrslých smrků a s významnou flórou a faunou. V minulosti bylo ochranné pásmo tvořeno podmáčenými smrčinami, v současné době odtěženými

PR Nová louka

předmět ochrany: hluboké rašeliniště zahrnující všechny vývojové typy: živé rašeliniště, rašelinnou louku, porosty borovice kleče, rašelinné smrčiny

PR Prales Jizera

předmět ochrany: převážně horské klimaxové smrčiny značně poškozené imisemi a kůrovcem, balvanité sutě a vrcholové skalní bloky

PR Ptačí kupy

předmět ochrany: lesní porosty na skalních kupách s nejvýše položeným souvislým bukovým porostem v Jizerských horách

PR Rybí loučky

předmět ochrany: vývojově jedno z nejstarších rašelinišť v Jizerských horách, s odumřelými staršími porosty smrku z části přirozeně, z části vlivem imisí. Významná rostlinná společenstva

PR Vápenný vrch

předmět ochrany: samostatný terénní útvar v podhůří jizerských hor, vystupující z mírné pahorkatiny dvěma vrcholy (418 a 420 m n.m.), které jsou spojeny oblým hřbetem převážně ve směru východ – západ


PP Černá Desná

předmět ochrany: údolí horského potoka se soustavou vodopádů, peřejí, skalních ploten a evorzních útvarů - obřích hrnců až kotlů a na tok navazující svahový les charakteru acidofilní bučiny s ohroženými bylinnými druhy

PP Fojtecký mokřad

předmět ochrany: mokřadní vegetace vzniklá pravděpodobně zazemňováním bývalého rybníčku s výskytem vitálních populací vachty trojlisté a zábělníku bahenního; v okrajových částech jsou mokré louky s prstnatcem májovým a fuchsovým

PP Jindřichovský mokřad

předmět ochrany: kvalitní mokřadní společenstva s výskytem některých zvláště chráněných a v území vzácných druhů rostlin, např. prstnatce májového, vachty trojlisté a upolínu evropského

PP Klečoviště na Smrku

předmět ochrany: porosty kleče na suťovém poli na jz. svahu vrcholové partie Smrku; jedna ze dvou lokalit kleče v Jizerských horách na minerálním balvanitém podkladu

PP Na Kneipě

předmět ochrany: vrchoviště s nevelkými jezírky, klečovými porosty a zakrslými smrky, s výskytem významných druhů rostlin

PP Pod Dračí skálou

předmět ochrany: svahový lesní porost se souvislým výskytem tisu červeného

PP Pod Smrkem

předmět ochrany: původně studijní plocha, dochovaný fragment přirozené jedlobučiny s mohutnými exempláři jedle bělokoré

PP Quarré

předmět ochrany: typicky vyvinuté vrchoviště náhorního typu s charakteristickou květenou vzácných a ohrožených druhů rostlin (např. ostřice mokřadní a blatnice bahenní)

PP Tichá říčka

předmět ochrany: jediný zachovalý fragment rozsáhlejšího komplexu rašelinných a mokřadních luk, ve střední části území se nacházejí dvě menší rašeliniště s fragmenty rašelinné smrčiny na okrajích

PP Tesařov

předmět ochrany: biotop pcháčových a rašelinných luk s bohatým výskytem zvláště chráněného druhu prstnatce májového

PP U Posedu

předmět ochrany: terasovitá rašelinná louka na většině plochy porostlá klečí, s drobnými jezírky a výskytem významných rostlinných společenstev

PP Vlčí louka

předmět ochrany: rašeliniště s mělkými tůňkami, hustým porostem borovice kleče a s významnými společenstvy rostlin