Ochranu přírody a krajiny v CHKO Jizerské hory vykonává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR prostřednictvím správy CHKO. Hlavní náplní činnosti AOPK ČR je státní správa v oblasti ochrany přírody a krajiny, dále zajišťování péče o cenné lokality a v neposlední řadě monitoring zájmových druhů a jejich výskytu v území.

Zonace CHKO

Na území CHKO jsou vymezeny 4 zóny odstupňované ochrany přírody.

More information

Maloplošná zvláště chráněná území

Na ochranu různorodých přírodních fenoménů – přirozených lesů, rašelinišť, mokřadních společenstev, přírodě blízkých lučních společenstev, geomorfologických útvarů – jsou na území CHKO Jizerské hory vyhlášeny 3 národní přírodní rezervace, 13 přírodních rezervací a 12 přírodních památek.

More information

Památné stromy

Památné stromy, vynikající svým vzrůstem, věkem nebo druhem, představují výrazné krajinné dominanty, připomínají historické události nebo jsou spojeny s pověstmi či bájemi.

More information

Péče o přírodu

Důležitým úkolem Správy CHKO je plánování a zajištění aktivní péče o přírodu tak, aby pomohla udržet nebo zlepšit její stav.

More information

Krajinný ráz a výstavba

Krajinný ráz je chráněn před činnostmi, které mohou snížit jeho estetickou a přírodní hodnotu.

More information