null Výzva NPO POPFK č 1 podprogram 165

Výzva NPO - POPFK č. 1, podprogram 165

NPO – POPFK 165 – Adaptace vodních, nelesních a lesních ekosystémů na změnu klimatu

  • Stav: ukončena
  • Celková alokace: 250 000 Kč
  • Sběrná místa: regionální pracoviště AOPK ČR
  • Typ žadatele: Církve a náboženské společnosti, Dobrovolné svazky obcí, Fyzická osoba nepodnikající, Fyzická osoba podnikající, Kraje, Neziskové organizace, Obce, Obchodní společnosti a korporace, Organizační složky státu, Právnické osoby - ostatní, Příspěvkové organizace, Společenství vlastníků jednotek, Státní a národní podniky, Školy, Veřejná výzkumná instituce, Veřejnoprávní instituce, Zahraniční právnické osoby
  • Lokalita: Celá ČR

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) vyhlašuje výzvu k podávání žádostí v rámci programu Národní plán obnovy – Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (NPO – POPFK) se spuštěním příjmu žádostí od 3. 8. 2022. 

Žádosti bude od tohoto data možné vyplnit prostřednictvím Jednotného dotačního portálu na adrese https://isprofin.mfcr.cz/rispf a následně podat na příslušné regionální pracoviště AOPK ČR. Rozpočet k žádosti se vytváří prostřednictvím webové aplikace na adrese https://rozpocet.nature.cz/.

Výzva se vyhlašuje pro podprogram 165 - Adaptace vodních, nelesních a lesních ekosystémů na změnu klimatu. Maximální možná podpora je 250 tis. Kč a to až do 100 % uznatelných nákladů. Žádosti může podávat široký okruh žadatelů (fyzické i právnické osoby, spolky apod.). 

Výzva je průběžná, žádosti tedy budou administrovány dle data přijetí na podatelny regionálních pracovišť AOPK ČR. Konečné datum příjmu žádostí je 13. 10. 2022. Příjem žádostí může být také zastaven před tímto datem z důvodu vyčerpání alokace.

V případě dotazů je možné se obrátit na příslušné regionální pracoviště AOPK ČR.

Náklady obvyklých opatření MŽP 2022

Dokumenty k závěrečnému vyhodnocení akce

Finanční vypořádání ze státním rozpočtem se v programu NPO – POPFK od roku 2023 neodevzdává.

1. Žádost o závěrečné vyhodnocení akce
2. Čestné prohlášení o vyloučení střetu zájmů
3. Čestné prohlášení žadatele o pracích provedených svépomocí

Postup závěrečného vyhodnocení akce