Lidé navštěvovali Blanský les již od doby kamenné, intenzivnější osídlení začíná v mezolitu. První stopy trvalých sídel máme ze starší doby bronzové, nejstarším sídlem městského typu je keltské oppidum u Třísova.

V období velké kolonizace od 13. do 15. století byla založena většina vsí, cisterciácký klášter ve Zlaté Koruně i hrad Dívčí Kámen, o něco mladší je ruina nedostavěného kláštera na Kuklově nebo kostel ve Chvalšinách. Od 17. do 19. století vznikají poslední vsi na Brložsku, osídlované většinou německými dřevaři. V 18. a 19. století vznikaly osamělé zemědělské usedlosti, které vtiskly místní krajině její typický ráz, v Červeném Dvoře byl založen krajinářský park.

Po druhé světové válce byla jihozápadní část chráněné krajinné oblasti vylidněna odsunem německého obyvatelstva. Z dřívějších vesnic jsou dnes převážně chalupářské osady, mnoho luk a polí zarostlo lesem.