Ochranu přírody a krajiny v CHKO Blanský les vykonává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR prostřednictvím Správy CHKO. Hlavní náplní činnosti AOPK ČR je státní správa v oblasti ochrany přírody a krajiny, zajišťování péče o cenné lokality a v neposlední řadě monitoring zájmových druhů a jejich výskytu v území.

Předmětem ochrany CHKO Blanský les je především vlastní krajina se svým typickým rázem, ekologickými funkcemi a přírodními hodnotami. Těmito hodnotami rozumíme geomorfologii terénu a významné geomorfologické jevy; zvláštnosti geologické stavby, zejména českokrumlovskou pestrou sérii a hadce v Křemžské kotlině; přírodě blízké vodní toky, prameniště a mokřady a celkově vodní režim v krajině; přírodě blízké lesní ekosystémy, zejména kyselé a květnaté bučiny, hadcové bory, suťové lesy a mezofilní křoviny; zachovalé ekosystémy luk, pastvin a mokřadů; populace zvláště chráněných a vzácných druhů rostlin a živočichů a jejich stanoviště a v neposlední řadě přírodní stanoviště a druhy významné pro soustavu Natura 2000.

Zonace CHKO

Jednotlivé zóny odstupňované ochrany přírody představují míru usměrňování lidské činnosti - nejpřísnější režim ochrany má první zóna, nejmírnější zóna čtvrtá.

Více informací

Maloplošná zvláště chráněná území

Nejcennější přírodní lokality jsou chráněny v maloplošných chráněných územích, přírodních památkách a přírodních rezervacích.

Více informací

Památné stromy

Jaronínská lípa, Cisterciácká lípa ve Zlaté Koruně, morušovník bílý v Křemži, Vlkanecké duby, Borovská alej nebo alej u Podnovoveského rybníka...

Více informací

Péče o přírodu

Jak přírodu chráníme? V prvé řadě je třeba říci, že příroda se nechrání sama. To platí pouze v bezásahových územích, kde je dán prostor přírodním procesům. V ostatních částech CHKO Blanský les o svěřené území aktivně pečujeme – jak v lese, tak na bezlesých plochách.

Více informací
Krajinný ráz a výstavba v CHKO Blanský les

Krajinný ráz a výstavba

Ochrana krajinného rázu, to znamená charakteristických přírodních, historických a kulturních rysů krajiny, je jedním ze základních poslání chráněné krajinné oblasti. Z toho vyplývá požadavek na přizpůsobení všech činností a staveb charakteru krajiny a zástavby.

Více informací
Cestovní ruch v Blanském lese

Cestovní ruch

Blanský les láká k výletům svou malebnou krajinou se spoustou přírodních zajímavostí, podhorskými lesy, rozkvetlými loukami a vzácnými druhy rostlin i živočichů, ale také s mnoha kulturně-historickými památkami.

Více informací