Krajinný ráz je definován jako přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti. Tvoří jej tedy soubor přírodních podmínek a znaků společně se znaky a hodnotami vytvořenými činností člověka v krajině, které lidé vnímají a jejich prostřednictvím identifikují a vnímají určitý prostor.

Pro zajištění účinné a především systematické ochrany krajinného rázu na území CHKO Brdy je zpracováno tzv. preventivní hodnocení krajinného rázu. Preventivní hodnocení je odborným oborovým dokumentem pro pracovníky AOPK ČR, správy CHKO Brdy, ale také je územně plánovacím podkladem při zpracovávání územních plánů jednotlivých sídel na území CHKO Brdy.

Pro ochranu krajinného rázu nelze bez závazného stanoviska AOPK ČR, Správy CHKO Brdy na území chráněných krajinných oblastí učinit ohlášení stavby, vydat územní rozhodnutí, územní souhlas, stavební povolení, rozhodnutí o změně užívání stavby, kolaudační souhlas, je-li spojen se změnou stavby, povolení k odstranění stavby či k provedení terénních úprav podle stavebního zákona, povolení k nakládání s vodami a k vodním dílům, či udělit souhlas podle vodního zákona. Závazné stanovisko se nevydává, jde-li o stavby v zastavěném území obce ve čtvrté zóně chráněné krajinné oblasti nebo v zastavěném území města nebo obce, které se nachází na území chráněné krajinné oblasti. Vždy však platí, že stavby musí respektovat krajinný ráz. 

Jak krajinný ráz chráníme?

1. snahou o zachování dominantního působení charakteristických rysů krajiny – zachování struktury lesů, polí, luk, rozmístění sídel, urbanistické struktura osídlení, tradiční typ staveb (v centrální a východní části Blanského lesa jsou to horizontální, přízemní, zděné zemědělské usedlosti, zasahuje jihočeské baroko; v západní a jižní části se jedná o sudetský patrový kamenný dům s valbovou střechou).

2. snahou o omezení nežádoucích novotvarů jako je rozvolnění zástavby mimo sídla, orientace štítů a hlavních oken domů ven ze vsi (výhled) či katalogové architektuře – balkóny, arkýře, vikýře, plasty apod.

Studie preventivního hodnocení krajinného rázu

Podkladem pro posuzování vlivu staveb i jiných činností na krajinný ráz je Studie preventivního  hodnocení krajinného rázu CHKO Blanský les z roku 2017. Vychází se zejména z mapy odstupňované ochrany krajinného rázu, kde je území CHKO rozdělené do pěti pásem – 1. nejvyšší, 5. nejnižší stupeň ochrany. Pro 1. a 2. stupeň platí zpřísněné regulativy, pro 3. stupeň platí základní regulativy, pro 4. a 5. stupeň platí vzhledová konvence v podrobnosti, jakou umožňuje územní plán. Pro zjednodušení a přehlednost jsme pro stavebníky připravili výtah z této Studie hodnocení krajinného rázu - Vzhledovou konvenci staveb v CHKO Blanský les.

Studie preventivního hodnocení krajinného rázu CHKO Blanský les
Mapa odstupňované ochrany krajinného rázu CHKO Blanský les
Tabulka základních a zpřísněných regulativů v CHKO Blanský les
Vzhledová konvence staveb v CHKO Blanský les