Pro oblast Blanského lesa jsou typické lehké až středně těžké půdy hlinitopísčité až písčitohlinité. Tyto dobře propustné půdy mají promyvný vodní režim, přičemž odtok závisí na sklonu terénu. V terénních depresích může docházet ke stagnaci vody a periodické nebo trvalé zamokření půdního profilu vyvolává různě intenzivní proces oglejení. Nejhojněji zastoupeným půdním typem jsou hnědé půdy (hnědé půdy lesní přírodní a hnědé půdy zemědělsky zkulturněných horských oblastí), vzniklé větráním granulitů, pararul a ortorul při podmínkách svažitých terénů a působením erozní činnosti vody. V jihozápadní části CHKO Blanský les se na krystalických vápencích vyvinuly rendziny. Tyto půdy jsou zde mělké, výsušné a živné. Rendziny se vyznačují bohatou vegetací a oblast, na které se nachází, patří mezi floristicky nejcennější území.