Zejména menší vesnice si do značné míry zachovaly svůj tradiční charakter – jsou to většinou pravidelně založená návesní sídla s kompaktní zástavbou orientovanou štíty do návesního prostoru a hradbou stodol v zadních traktech. Usedlosti jsou zděné, výrazně horizontální, s prostými trojúhelníkovými štíty, od severu sem zasahuje i vliv zdobného „selského baroka“. Pro vyšší polohy jsou charakteristické vsi s rozvolněnou nepravidelnou zástavbou velkých dvoupodlažních usedlostí, často s valbovou střechou. Typickým znakem oblasti jsou malebné skupiny samot – jednot.

Nejznámějším příkladem stylově čisté lidové architektury podhůří Blanského lesa jsou Holašovice, Rojšín je naopak zdařilou ukázkou mísení stylů v oblasti Blanského lesa.