Ochranu přírody a krajiny v CHKO Orlické hory vykonává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR prostřednictvím Správy CHKO. Hlavní náplní činnosti AOPK ČR je státní správa v oblasti ochrany přírody a krajiny, dále zajišťování péče o cenné lokality a v neposlední řadě monitoring zájmových druhů a jejich výskytu v území.

Horská krajina Orlických hor v sobě skrývá řadu přírodních klenotů. Příkladem jsou maloplošná chráněná území. Ale nejsou to zdaleka jen ty! Staré bučiny, vrchoviště nebo horské louky, to všechno jsou stanoviště bohatá na výskyt chráněných druhů rostlin i živočichů. Taková místa jsou cílem speciálního zájmu a péče, díky které je chráníme pro další generace.

Zonace CHKO

Z hlediska ochrany přírodního prostředí je chráněná krajinná oblast rozdělena do čtyř zón odstupňované ochrany přírody. Dnes platná zonace byla schválena v roce 1999.

Více informací

Maloplošná zvláště chráněná území

Nejcennější části Orlických hor jsou chráněny v 21 maloplošných zvláště chráněných územích. Z toho jsou 2 v nejvyšší kategorii národní přírodní rezervace, dále je zde 13 přírodních rezervací a 6 přírodních památek.

Více informací

Památné stromy

V současnosti je na území CHKO Orlické hory evidováno 25 objektů chráněných státem jako tzv. památné stromy. Z celkového počtu je 19 jednotlivých stromů, 5 skupin (12 stromů) a 1 stromořadí (146 stromů).

Více informací

Péče o přírodu

Zajištění biologické a krajinářské prosperity chráněných krajinných oblastí je jednou z hlavních činností Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Více informací

Územní systém ekologické stability

Kostru územního systému ekologické stability tvoří na území CHKO Orlické hory 1 nadregionální biocentrum, 6 nadregionálních biokoridorů, 13 regionálních biocenter, 6 regionálních biokoridorů a mnoho prvků na lokální úrovní.

Více informací

Krajinný ráz a výstavba

Krajinný ráz je definován jako přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti. Tvoří jej tedy soubor přírodních podmínek a znaků společně se znaky a hodnotami vytvořenými činností člověka v krajině, které lidé vnímají a jejich prostřednictvím identifikují a vnímají určitý prostor.

Více informací

Cestovní ruch

Orlické hory jsou vyhledávanou turistickou destinací. Naším cílem je umožnit, aby si turisté odváželi silné zážitky z poznání zachovalé přírody a krajiny. Uchovat zdejší krásy i budoucím generacím může pomoci svým ohleduplným chováním každý návštěvník.

Více informací

Stráž přírody

Stráž přírody dohlíží v terénu na dodržování zákona o ochraně přírody a může např. zjišťovat totožnost osob nebo udělit blokovou pokutu. Nejčastěji však strážci návštěvníkům přírody poskytují informace o chráněném území či chráněných druzích, případně vysvětlují pravidla chování nutná pro zachování zdravé přírody.

Více informací