Zajištění biologické a krajinářské prosperity území CHKO Orlické hory spočívá především v realizaci neinvestičních opatření:

  • vyplývajících z plánů péče o zvláště chráněná území a jejich ochranná pásma,
  • k podpoře zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů,
  • k podpoře předmětů ochrany ptačích oblastí a evropsky významných lokalit soustavy NATURA 2000,
  • k zajištění povinností státu plynoucích z právních předpisů vztahujících se ke státní správě zvláště chráněných území a jejich ochranných pásmech, včetně navrhovaných,
  • na základě dohod uzavřených dle § 68 zákona č. 114/1992 Sb., s vlastníky či nájemci pozemků.

V CHKO Orlické hory je každoročně udržováno kosením přibližně 60 ha cenných lučních porostů, jsou vyřezávány náletové dřeviny, ošetřovány památné a významné stromy, likvidovány a monitorovány invazní druhy rostlin, budovány a obnovovány tůně, či zajišťována údržba a instalace ptačích budek.

Na významných lesních lokalitách uzavírá AOPK ČR dohody na podporu šetrných způsobů těžby. K zajištění žádoucí druhové skladby finančně přispívá na budování oplocenek a vysazování geograficky původních druhů dřevin, jako je např. jedle bělokorá, jilm horský, javor klen a jeřáb ptačí.

Dále udržujeme značení hranic maloplošných zvláště chráněných území i hranice chráněných krajinných oblastí. Instalujeme také nové a opravujeme stávající informační panely návštěvnické infrastruktury.

K financování výše uvedených managementových opatření je využíván především národní dotační program Program péče o krajinu, konkrétně podprogram PPK A.

 

To, jak se o CHKO Orlické hory pečuje, se řídí plánem péče, který si můžete stáhnout přímo zde. Plán péče je platný po dobu deseti let, aktuální plán péče je platný v letech 2015 až 2024.