Krajinný ráz

Krajinný ráz je definován jako přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti. Tvoří jej tedy soubor přírodních podmínek a znaků společně se znaky a hodnotami vytvořenými činností člověka v krajině, které lidé vnímají a jejich prostřednictvím identifikují a vnímají určitý prostor.

Pro zajištění účinné a především systematické ochrany krajinného rázu na území CHKO Orlické hory je zpracováno tzv. preventivní hodnocení krajinného rázu. Preventivní hodnocení je odborným oborovým dokumentem pro pracovníky AOPK ČR, správy CHKO Orlické hory, ale také je územně plánovacím podkladem při zpracovávání územních plánů jednotlivých sídel na území CHKO Orlické hory.

Preventivní hodnocení krajinného rázu - textová část

Preventivní hodnocení krajinného rázu - mapová část 1

Preventivní hodnocení krajinného rázu - mapová část 2

Pro ochranu krajinného rázu nelze bez závazného stanoviska AOPK ČR, Správy CHKO Orlické hory na území chráněných krajinných oblastí učinit ohlášení stavby, vydat územní rozhodnutí, územní souhlas, stavební povolení, rozhodnutí o změně užívání stavby, kolaudační souhlas, je-li spojen se změnou stavby, povolení k odstranění stavby či k provedení terénních úprav podle stavebního zákona, povolení k nakládání s vodami a k vodním dílům, či udělit souhlas podle vodního zákona. Závazné stanovisko se nevydává, jde-li o stavby v zastavěném území obce ve čtvrté zóně chráněné krajinné oblasti nebo v zastavěném území města nebo obce, které se nachází na území chráněné krajinné oblasti. Vždy však platí, že stavby musí respektovat krajinný ráz.  

Výstavba

Charakter sídel
Pro chráněnou krajinnou oblast Orlické hory je typická zachovalá původní struktura horských vsí s hodnotnou regionální lidovou architekturou. Sídla zde nejčastěji vznikala podél potoků a cest. Příkladem tohoto tzv. lesního lánového typu vesnic je Neratov, Olešnice v Orlických horách či Bartošovice v Orlických horách. Dalším zdejším typem vsi je tzv. dvorcový typ s rozptýlenou zástavbou, kterou najdeme např. v Říčkách v Orlických horách, Zdobnici nebo na Šedivinách. Pro Orlické hory jsou charakteristické také samoty a menší shlukové vsi (např. Nebeská Rybná).

Tradice i současnost
Malebnost zdejší krajiny spoluutváří kostely, kapličky, křížky a další drobné sakrální stavby, které evokují historii osídlení Orlických hor. Kostely v Neratově, Jedlové nebo na Vrchní Orlici jsou jen jedny z mnoha staveb, které mají svůj jedinečný genius loci („duch místa“). Při svých toulkách Orlickými horami najdete takových míst bezpochyby mnohem víc.

V utváření obrazu krajiny Orlických hor má nezanedbatelnou roli turismus a rekreace. K neopakovatelným a veřejností pozitivně vnímaným stavbám patří např. Masarykova chata na Šerlichu. Tato horská turistická chata byla postavena v 20. letech 20. století a již od roku 1958 je kulturní památkou České republiky. Odborná veřejnost si cení i některých současných staveb. Rozhledna na Velké Deštné získala v roce 2020 Cenu Agentury ochrany přírody a krajiny ČR za inspirativní řešení dominanty v přírodním prostředí. Negativní zásahy do krajiny naopak přinášejí podnikatelsky žádané formy budování sportovních center a apartmánových komplexů.

Jak stavět v CHKO Orlické hory
Pro zástavbu v Orlických horách jsou charakteristické nižší dřevěné roubené stavby obdélníkového půdorysu s 1 až 2 podlažími, podkrovím, širokým průčelím s okny a vysokou sedlovou střechou. Typické jsou také neoplocené dvory a vzrostlá zeleň v blízkosti stavení.

Pro novostavby i rekonstrukce původních roubených domů by měla platit jako vzor střídmost starých chalup. Stavební záměry a rekonstrukce doporučujeme včas konzultovat s naším pracovištěm.

Autoři fotografií: Zuzana Růžičková, Josef Kučera

Olešnice v Orlických horách.
Pohled do údolí  Divoké orlice v okolí Trčkova.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Neratově.
Neratov, kostel Nanebevzetí Panny Marie.
Kostel svatého Matouše v Jedlové v Orlických horách.
Hřbitov u kostela svatého Jana Nepomuckého ve Vrchní Orlici.
Kříž u kostekla svatého Jana Nepomuckého.
Malebnost krajiny  v okolí obce Vrchní Orlice dotváří kostel svatého Jana Nepomuckého.
_Barokní kostel svaté Kateřiny v Kačerově.
Masarykova chata na Šerlichu na hřebeni Orlických hor.
Rozhledna na Velké Deštné.
Rozhledna na Annenské vrchu.
Výhled z rozhledny na Anennském vrchu.
Stará roubená chalupa v obci Kotel nedaleko Olešnice v Orlických horách.
Přední část roubené chalupy v obci Kotel .
Roubená chalupa v Říčkách v Orlických horách.
Stará chalupa v loukách v Nové Vsi.
Chalupa v rašelinných loukách u přírodní rezervací Kačerov.
Chalupa v Neratově nad kostelem.
Zdobnice v Orlických horách.
Turistická chata SOKOL ve Vrchní Orlici.
Bunkr RS 64
Jedno z původních stavení v Kačerově.