Aktuální:

  • Mapování a monitoring invazních druhů (InvazMap) – cílem projektu je získání detailních informací o aktuálním rozšíření vybraných invazních druhů rostlin a živočichů a s tím související získání podkladů pro jejich budoucí likvidaci (eradikaci) včetně zamezení dalšího šíření (využití získaných poznatků v praktické ochraně přírody a na konkrétních lokalitách). Trvání projektu 2023 – 2029.
  • Aplikace inovativních postupů při eradikaci invazních raků v ČR – projekt navazuje na předchozí projekt „Predikce nebezpečnosti nepůvodních ryb a raků a optimalizace eradikačních metod invazních druhů“. Cílem projektu je praktické ověření výsledků předchozího výzkumu, podle kterého budou realizovány a aplikovány kombinace různých regulačních a eradikačních opatření, a to s cílem dosažení významného omezení populací invazních druhů raků. Trvání 2022 – 2024.
  • DivLand – hlavním cílem projektu je vytvoření výzkumného centra, které bude generovat výstupy využitelné jak pro strategické plánování v oblasti ochrany přírody, krajiny a biodiverzity, tak pro řešení aktuálních problémů, které se v krajině a jejích ekosystémech objevují. Předmětem zájmu výzkumného centra jsou krajina, specifické typy ekosystémů a biodiverzita, včetně fenoménu biologických invazí. Trvání projektu 2021 – 2026.
  • Dopady nepůvodních a původních druhů dřevin na vegetaci a půdu: dvě strany téže mince? - dopad invazí nepůvodních dřevin na ekosystémy, je v literatuře dobře zdokumentován, málo se ale ví, zda mohou mít podobný vliv i původní dřeviny. Tento bilaterální projekt (s Polskem) je zaměřen na srovnání impaktu nepůvodních a původních stromů a keřů na vegetaci, půdní vlastnosti a aktivitu půdní bioty v různých obdobích vegetační sezóny. Trvání 2023 – 2025.
  • Geoinformační portál biologických invazí – zaměřen na zobrazení současného a predikovaného výskytu jednotlivých invazních druhů. Mapové výstupy predikcí je možné využít pro odhad dalšího šíření druhů a tento odhad začlenit do rozhodovacího procesu ohledně rizika rozšíření druhu do zájmové lokality . V širším pohledu mohou mapy geoportálu sloužit jako podklad pro plánování managementu krajiny na lokální úrovni.
  • Likvidace invazních druhů v praxi – cílem projektu je monitoring a likvidace invazních druhů rostlin na vybraných lokalitách podle certifikovaných metodik MŽP. Monitoring ohrožení zájmových lokalit invazními nepůvodními druhy, likvidace těchto druhů a hodnocení efektivity zásahů se uskutečňuje na lokalitách našich národních parků. (2022 – 2024)
  • Najdi.je - projekt vznikl v rámci projektu INTER-COST (Občanská věda – důležitý prostředek sledování šíření invazních druhů bezobratlých) v programu INTER-EXCELLENCE. Tento projekt ve spojení s mezinárodní akcí COST [Increasing understanding of alien species through citizen science (ALIEN-CSI)] řeší výzkumné otázky za pomoci občanské vědy. Cílem je i vznik celoevropské sítě zaměřené na monitoring nepůvodních druhů prostřednictvím občanské vědy. Ta při vhodné režii pozorování a motivaci veřejnosti umožňuje získat rozsáhlé datové soubory z rozsáhlého území v krátkém čase.
  • Pěstuj bezpečně – cílem projektu je pozitivním přístupem změnit zahradnickou praxi tak, aby nedocházelo k podpoře šíření nepůvodních druhů rostlin. Je tvořen seznam těchto nepůvodních druhů a budou navrženy „bezpečné“ alternativy, které je mohou nahradit. Součástí projektu je i osvětová kampaň cílená na veřejnost. Smyslem projektu je adaptace úspěšných osvětových kampaní z Velké Británie (Be plant wise) a Austrálie (Grow me instead) na podmínky ČR. (2022 – 2024)
  • Prevence šíření a omezování invazního druhu mývala severního v Doupovských horách – jedná se o omezení výskytu invazního druhu, mývala severního, v Doupovských horách v honitbě Hradiště. Účelem je postupně snížit stávající populaci mývala. Provedená opatření budou mít pozitivní vliv na zabezpečení ochrany biotopů významných pro druhy, které jsou předmětem ochrany Ptačí oblasti Doupovské Hory a Evropsky významných lokalit Doupovské hory a Hradiště a na samotné předměty ochrany. Trvání 2019 – 2024.
  • SynHab (Makroekologie rostlinných invazí: význam stanovišť a globální syntéza) – většina studií zabývajících se zákonitostmi druhové bohatosti nepůvodních rostlin ignoruje význam stanovišť, do kterých invaze probíhá. Důvodem je, že chybí data o vazbě zavlékaných druhů na stanoviště. SynHab se chystá zacelit tuto mezeru a nalézt zobecnění týkající se makroekologických determinant globálních invazí rostlin. Novinkou bude zahrnutí stanovištních vazeb naturalizovaných druhů do komplexních modelů společně s dalšími pro invaze určujícími faktory, druhovými vlastnostmi, dobou od zavlečení a přísunem diaspor. Trvání 2019 – 2023.

Ukončené: