​​​​​​​​

Krajina CHKO Křivoklátsko.

Krajinný ráz je definován jako přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti. Tvoří jej tedy soubor přírodních podmínek a znaků společně se znaky a hodnotami vytvořenými činností člověka v krajině, které lidé vnímají a jejich prostřednictvím identifikují a vnímají určitý prostor.


Pro zajištění účinné a především systematické ochrany krajinného rázu na území CHKO Křivoklátsko je zpracováno tzv. preventivní hodnocení krajinného rázu. Preventivní hodnocení je odborným oborovým dokumentem pro pracovníky AOPK ČR, správy CHKO Křivoklátsko, ale také je územně plánovacím podkladem při zpracovávání územních plánů jednotlivých sídel na území CHKO.

​​​​​Preventivní hodnocení krajinného rázu CHKO Křivoklátsko:

Preventivní hodnocení krajinného rázu - úvodní část

Preventivní hodnocení krajinného rázu - diferenciace

Preventivní hodnocení krajinného rázu - sídla

Preventivní hodnocení krajinného rázu - literatura

Preventivní hodnocení krajinného rázu - seznam mapových příloh

Preventivní hodnocení krajinného rázu - mapa přehledka

Preventivní hodnocení krajinného rázu - mapa širších vztahů

Preventivní hodnocení krajinného rázu - mapa diferenciace území

Preventivní hodnocení krajinného rázu - mapa hodnoty krajiny

Preventivní hodnocení krajinného rázu - mapa kategorizace sídel

Pro ochranu krajinného rázu nelze bez závazného stanovisko AOPK ČR, Správy CHKO Křivoklátsko na území chráněných krajinných oblastí učinit ohlášení stavby, vydat územní rozhodnutí, územní souhlas, stavební povolení, rozhodnutí o změně užívání stavby, kolaudační souhlas, je-li spojen se změnou stavby, povolení k odstranění stavby či provedení terénních úprav podle stavebního zákona, povolení s nakládání s vodami a k vodním dílům, či udělit souhlas podle vodního zákona. Závazné stanovisko se nevydává, jde-li o stavby v zastavěném území obce ve čtvrté zóně chráněné krajinné oblasti nebo v zastavěném území města nebo obce, které se nachází na území chráněné krajinné oblasti. Vždy však platí, že stavby musí respektovat krajinný ráz.