Ochranu přírody a krajiny v CHKO Křivoklátsko vykonává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR prostřednictvím Správy CHKO Křivoklátsko. Hlavní náplní činnosti AOPK ČR je státní správa v oblasti ochrany přírody a krajiny, dále zajišťování péče o cenné lokality a v neposlední řadě monitoring zájmových druhů a jejich výskytu.

Zonace CHKO

Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko je rozdělena do čtyř zón odstupňované ochrany přírody.

Více informací

Maloplošná zvláště chráněná území

Chráněná území jedinečná v regionálním nebo mezinárodním měřítku.

Více informací

Památné stromy

Dominanty v krajině provázané s historií a pověstmi.

Více informací

Péče o přírodu

Příroda potřebuje ochranu ale i péči.

Více informací

Územní systém ekologické stability

Územní systém ekologické stability (dále ÚSES) je podle § 3 zákona o ochraně přírody a krajiny vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu.

Více informací

Krajinný ráz a výstavba

Krajinný ráz je definován jako přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti. Tvoří jej tedy soubor přírodních podmínek a znaků společně se znaky a hodnotami vytvořenými činností člověka v krajině, které lidé vnímají a jejich prostřednictvím identifikují a vnímají určitý prostor. Pro zajištění účinné a především systematické ochrany krajinného rázu na území CHKO Křivoklátsko je zpracováno tzv. preventivní hodnocení krajinného rázu. Preventivní hodnocení je odborným oborovým dokumentem pro pracovníky AOPK ČR, správy CHKO Křivoklátsko, ale také je územně plánovacím podkladem při zpracovávání územních plánů jednotlivých sídel na území CHKO Křivoklátsko.

Více informací

Cestovní ruch

Pro území CHKO máme zpracovanou ve spolupráci s dalšími partnery tzv. koncepci práce s návštěvnickou veřejností, která hodnotí dílčí plochy v CHKO z hlediska zranitelnosti a negativních projevů návštěvnosti a stanoví, jak by měla vypadat jejich interpretace pro návštěvníky.

Více informací