Rostlina v CHKO Křivoklátsko.V posledních desetiletích zde bylo zjištěno přes 1800 rostlinných druhů a poddruhů. Na území se vyskytuje několik desítek  druhů rostlin zákonem chráněných a zařazených do Červeného seznamu ČR. Mezi nejzajímavějšími lze jmenovat drobnou, kriticky ohroženou kapradinku vratičku měsíční rostoucí v několika populacích ve vlhkých lesích, hořeček ladní pobaltský rostoucí na Křivoklátsku na jediné lokalitě (v rámci ČR pouze 2 lokality), kapradinku skalní typickou pro některé skalní pleše, stepní druhy koniklec luční český a česnek tuhý. Dále vstavač nachový vyžadující v místních podmínkách světlé křoviny na diabázu, vstavač osmahlý rostoucí nehojně zjara na některých loukách, kruštík Greuterův vyskytující se na vlhkých dnech údolí, vlhkomilnou ostřici Davallovu, druhy světlých lesů hvozdík pyšný a hvozdík lesní. Hořec hořepník je v současnosti v oblasti na okraji vymření. Mezi druhy soustavy Natura 2000 patří na Křivoklátsku mechorosty srpnatka fermežová, dvouhrotec zelený a šikoušek zelený. Botanickými zajímavostmi je na Křivoklátsku výskyt karpatského migranta zapalice žluťuchovité, která tu má jednu velkou a několik drobných mikropopulací a 2 lokality druhu typického pro rašeliniště, tj. rosnatky okrouhlolisté.